Subsidie Voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten


Wilt u als agrariër drainagebuizen en/of beregeningsputten aanleggen? Een voortoets is verplicht als de buizen of putten vlakbij een Natura 2000-gebied komen. De provincie Drenthe stelt voor deze toets de subsidie Voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten beschikbaar.

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Voor wie

De subsidie is voor agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen. Een voortoets is verplicht als de locatie van de nieuwe buizen of putten zich bevindt in onderzoeks- en bufferzones. De kaart in de subsidieregeling geeft aan waar deze zones precies liggen.

Wilt u een aanvraag indienen? U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft niet eerder een subsidie ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel.
  • De locatie voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) bevindt zich buiten de begrenzing van een Natura 2000-gebied.
  • U bent agrariër, tevens de eigenaar of pachter van het betreffende perceel.

Het doel

De voortoets houdt een hydrologisch en/of een ecologisch onderzoek in. Er wordt gekeken naar het effect van de buizen of putten op grondwaterafhankelijke gebieden.

De subsidie

De provincie Drenthe betaalt (gedeeltelijk) de kosten van een voortoets. U moet hiervoor voldoen aan de voorwaarden die in de subsidieregeling staan. De bijdrage voor een hydrologische toets is maximaal € 3.000. Voor een hydrologische en ecologische toets is het maximaal € 5.000.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De bijdrage voor een hydrologische toets is maximaal € 3.000. Voor een hydrologische en ecologische toets is het maximaal € 5.000.

Het subsidieplafond is € 50.000,-

Meer informatie over digitaal ondertekenen (subsidies)

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u digitaal inloggen en ondertekenen. U kunt hiervoor gebruik maken van DigiD of eHerkenning.

Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55