Voorkom dat u een ontheffing nodig hebt


Voorkom schade aan de natuur

Het doel van de wet natuurbescherming is de Nederlandse natuur en biodiversiteit behouden en herstellen.

De wet zegt dat we moeten voorkomen dat dieren en planten door ons toedoen onnodig schade lijden. Dat gaat dan ook om nesten en holen, rustplaatsen, eieren, foerageergebieden, vlieg- en migratieroutes en groeiplaatsen van planten.

Waar een wil is, is (vaak) een weg

Wanneer u buiten aan de slag wilt, onderzoek dan op tijd het projectgebied. Vindt u (sporen van aanwezigheid van) planten en dieren, pas dan uw plannen daarop aan.

Wanneer u het project zo inricht dat de natuur daarvan geen hinder ondervindt, dan hebt u geen ontheffing nodig.

Projecten aan en om de woning

Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen in de spouwmuur, vogelnesten onder de dakpannen, salamanders en kikkers in de poel, broedende vogels in haag en boom, muurvaren in stenen omheining, huismussen die in de winter beschutting vinden in de groen blijvende klimop, etc.

Vaak kunt u al veel schade voorkomen door uw plannen iets aan te passen. Bijvoorbeeld door te werken buiten het broedseizoen.

Evenementen in natuurgebieden, parken en groene stadsdelen

Denk aan door vuurwerk of harde muziek opgeschrikte vogels die daardoor (te lang) wegblijven van hun eieren of jongen. Of aan een hardloopevenement waarbij de route een veld met beschermde orchideeën doorkruist.

Vaak kunt u al veel schade voor dieren en planten voorkomen door het evenement iets anders in te richten (bijvoorbeeld hardlooproute verleggen, vuurwerk op andere plek afsteken, datum buiten het broedseizoen, etc.).

Maatregelen om schade te voorkomen

De kennisdocumenten en de maatregelenindicator kunnen u verder informeren over maatregelen om schade aan enkele algemenere beschermde diersoorten te voorkomen.

Laat een quickscan uitvoeren

Het laten doen van een quickscan verdient aanbeveling. Een quickscan is een verkennend onderzoek door een deskundig ecoloog. Deze kijkt of er mogelijk beschermde (of zeldzame) dier- of plantsoorten voorkomen en of ze schade van het project of evenement ondervinden. De ecoloog kan u ook adviseren over mogelijke alternatieven om schade aan de natuur te voorkomen.