Jaarrond beschermde nesten en rustplaatsen in Drenthe


Op deze lijst staan de jaarrond beschermde nesten en rustplaatsen van vogels in Drenthe.

Lijst met jaarrond beschermde nesten en rustplaatsen van vogels in Drenthe
Soort Categorie
Aalscholver 2
Bergeend 5
Blauwe reiger 2
Boerenzwaluw 5
Boomvalk 4
Bosuil 3
Buizerd 5
Draaihals 4
Gekraagde roodstaart 5
Gierzwaluw 2
Glanskop 5
Grote gele kwikstaart 3
Havik 4
Huismus 2
Huiszwaluw 2
IJsvogel 5
Kerkuil 3
Kleine bonte specht 5
Kokmeeuw 5
Kraanvogel 5
Middelste bonte specht 5
Oehoe 3
Oeverzwaluw 5
Paapje 5
Raaf 3
Ransuil 4
Ringmus 2
Rode wouw 4
Roek 2
Ruigpootuil 5
Scholekster 5
Slechtvalk 3
Sperwer 4
Spreeuw 5
Steenuil 1
Torenvalk 5
Visdief 5
Wespendief 4
Wilde zwaan 5
Zeearend 4
Zwarte specht 3
Zwarte stern 2
Zwarte wouw 4

Categorieën

  1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
  2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).
  3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (bijvoorbeeld: bosuil, kerkuil en steenuil).
  4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, sperwer en ransuil).
  5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd.