Drents-Friese Wold


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het grootste bosgebied van Nederland na de Veluwe. Het Natura 2000-gebied bestaat uit vijf onderdelen:

  • Nationaal Park Drents-Friese Wold
  • Schoapedobbe
  • Leggelderveld
  • Boschoord
  • Vledderhof

Aekingerzand DFW 01-03-11 (16)

Het aangewezen gebied is 7.466 ha groot en een zeer afwisselend geheel met stuifzanden, heidevelden, vennen, loofbossen en beken. Het gebied bevat het grootste stuifzand van Noord-Nederland, het Aekingerzand.

Het stuifzand gaat naadloos over in droge en vochtige heide en in schrale graslanden langs de Vledder Aa. Het Doldersummer- en het Wapserveld zijn twee grote heideterreinen met vochtige en natte heide met vennetjes, samen zo’n 1000 ha groot. Natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af.

In Berkenheuvel komen oude eikenbossen voor, maar ook schitterende dennenbossen voor met veel kraaiheide. Dwars door het gebied stromen twee beken, de Tilgrup en de Vledder Aa. De laatste is geheel in natuurlijke staat hersteld, de eerstgenoemde gedeeltelijk. Alleen de Tilgrup in het gebied Oude Willem is nog kaarsrecht.

drentsfriesewold_over

Behalve uit het Drents-Friese Wold bestaat het gebied uit enkele ander natuurgebieden:

  • Het natuurgebied de Schoapedobbe is een heuvelachtig heidegebied met zandverstuivingen en vennen ("dobben"). Ook hier heeft natuurherstel plaatsgevonden.
  • Het Leggelderveld bestaat uit natte en droge heide, hoogveen, pioniervegetaties met snavelbiezen en heischraal grasland.
  • Het gebied Boschoord omvat grote delen van de bossen van de Maatschappij van Weldadigheid met enkele mooie vennen en kleine heideveldjes.
  • Het landgoed Vledderhof wordt gedomineerd door gevarieerde bossen, afgewisseld met vennen en kleine graslandjes.

Habitattypen

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen

H2330 Zandverstuivingen

H3110 Zeer zwak gebufferde vennen met o.a. oeverkruid en waterlobelia

H3130 Zwak gebufferde vennen

H3160 Zure vennen

H3260 Beken met waterplanten

H4010 Vochtige heide met dopheide

H4030 Droge heide

H5130 Jeneverbesstruwelen

H6230 Heischrale graslanden

H7110 Hoogveen

H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen

H9190 Oude eikenbossen

Broedvogelsoorten

A004 Dodaars

A072 Wespendief

A233 Draaihals

A236 Zwarte specht

A246 Boomleeuwerik

A275 Paapje

A276 Roodborsttapuit

A277 Tapuit

A338 Grauwe klauwier

Overige soorten

H1166 Kamsalamander

H1831 Drijvende waterweegbree