Subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe


Heb jij een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in jouw woonomgeving? In jouw dorp, straat of buurt? Een berm inzaaien met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen, een bijenhotel neerzetten? De provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor alle mogelijke initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken, zodat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

De subsidie

Voor zowel 2022 als 2023 is een subsidiepot van € 50.000,00 beschikbaar. Hiervoor geldt: op = op. De plannen moeten altijd overlegd worden met de grondeigenaar (bijvoorbeeld gemeente of waterschap).

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan een groepje buurtbewoners, eventueel verenigd in een lokale (natuur)werkgroep, dat bestaat uit minimaal drie buurtbewoners die elk op een ander adres binnen dezelfde buurt staan ingeschreven en die zich inzetten voor natuur, groen of landschap in hun eigen buurt. De subsidieregeling kan alleen worden aangevraagd als men woonachtig is in de provincie Drenthe.

Waarom deze subsidie?

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinder en andere insecten.

De achteruitgang van de biodiversiteit is nog steeds een punt van grote zorg. Met name bijen, vlinders en andere insecten zien we steeds meer verdwijnen uit het landelijk en stedelijk gebied. Dit is niet alleen voor verschillende soorten flora en fauna een probleem, die afhankelijk zijn van insecten bijvoorbeeld als voedselbron, maar ook voor ons als mens.

Als provincie werken wij daarom in het programma Soortenrijk Drenthe samen met gemeenten, waterschappen en andere organisaties aan een natuurinclusieve samenleving, bijvoorbeeld door samen te werken aan een ecologisch bermbeheer.

Graag wil de provincie de inwoners van Drenthe helpen om ook hun steentje bij te dragen aan de lokale biodiversiteit in hun eigen buurt. Daarom is de subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven Drenthe vastgesteld.

Criteria

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aan een aantal criteria voldoen. Het moet de biodiversiteit versterken door gebruik te maken van inheemse soorten en zichtbaar aanwezig zijn op openbaar terrein. U voert het project (grotendeels) zelf uit. Over het beheer en onderhoud heeft u afspraken gemaakt met de grondeigenaar. Lees voor alle voorwaarden de officiële subsidieregeling.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
  • U kunt aanvragen t/m 11 november 2023

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen