Gastvrije natuur


Van uitgestrekte heidevelden en bossen tot fraaie beekdalen en het aantrekkelijke kleinschalige cultuurlandschap rond de dorpen en op landgoederen. Drenthe heeft veel verschillende natuur-en cultuurlandschappen. Deze zijn van internationale betekenis. De provincie heeft maar liefst veertien Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000) en drie Nationale Parken. De buitengewone natuur in Drenthe willen we doorgeven aan volgende generaties en robuuster maken voor de toekomst. In de Natuurvisie ‘Gastvrije natuur 2040’ staan de kaders van het natuurbeleid van de provincie voor de komende jaren.

Beschermen, benutten en beleven

De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen, ontwikkelen, versterken en beheren van natuur en landschap. Dat doen we samen met gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en andere belangenorganisaties.  Naast het beschermen van onze natuur is het belangrijk dat we de natuur benutten en beleefbaar maken voor onze inwoners en bezoekers. Belangrijk, omdat natuur bijdraagt aan een prettige leefomgeving, Drentse economie en aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Versterken biodiversiteit

Door de effecten van klimaatverandering (droge periodes afgewisseld met extreme regenval) en de neerslag van stikstof zijn o.a. de leefgebieden van planten en dieren in onze provincie in het geding. Dat heeft grote impact op onze natuur en biodiversiteit. De grootste uitdaging op het gebied van natuur de komende jaren is daarom het versterken en verbeteren van de biodiversiteit.  Dat doet de provincie Drenthe op een aantal manieren:

  • Opvangen van gevolgen van klimaatverandering: vanuit het Natuurpact en het Programma Natuur zetten we in op het herstellen en het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Dit doen we samen met de grondeigenaren en inwoners. Om de effecten van verdroging, vermesting en verzuring tegen te gaan, zetten we in op hydrologische maatregelen en het verminderen van de stikstofdepositie. Ook werken we aan het planten van meer bomen en het aanleggen en versterken van Drentse bossen.
  • Verbinden van natuurgebieden: het vlechtwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen in Nederland noemen we ‘Natuurnetwerk Nederland’. Om de natuur in deze gebieden te versterken kijken we naar mogelijkheden om deze gebieden te verbinden met elkaar. Ook verbeteren we de milieucondities in deze gebieden. Tot slot kijken we naar slimme combinaties met andere opgaven in deze gebieden, zoals water vasthouden, klimaatbuffers en recreatief medegebruik.
  • Natuurnetwerk Drenthe versterken: de natuur buiten officiële natuurgebieden noemen we ‘Natuurnetwerk Drenthe’. De natuur in het Natuurnetwerk Nederland kan alleen floreren als de natuur daarbuiten voldoende te bieden heeft. In de vorm van bijvoorbeeld stapstenen tussen de gebieden. Deze natuur omvat landschapselementen, zoals: houtwallen, sloten, bermen, bomen, lanen, akkerranden, kruidenrijke graslanden, boerenerven, kleinere wateren, bosjes en heideterreintjes en ook de natuur in bebouwd gebied. In o.a de Agenda Boer, burger, natuur Drentheen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken wij aan projecten die een bijdrage leveren aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en het landschap.
  • Beschermen planten en dieren: aanvullend op de landelijke wet- en regelgeving zet de provincie Drenthe zich in voor het beschermen van (Drentse) soorten. Voorbeelden zijn valkruid, knoflookpad en veenbesparelmoervlinder. Naast beschermen kijken we ook naar welke soorten mogelijk een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de biodiversiteit, maar ook de verkeersveiligheid. Ook kunnen bepaalde diersoorten ongewenste ziektes overbrengen. We kunnen daarvoor in situaties kiezen om handhavend op te treden. In de Natuurvisie staat ook beschreven hoe de provincie Drenthe omgaat met grote diersoorten, zoals de wolf, edelhert, damherten en wilde zwijnen.

Uitvoering en verbinding met andere beleidsterreinen

De Natuurvisie is op 9 maart 2022 door de Provinciale Staten van Drenthe vastgesteld. De Natuurvisie heeft een relatie met de Drentse Bomen-en Bossenstrategie, die naar verwachting halverwege 2022 gereed zal zijn. Daarin staat hoe Drenthe inzet op het versterken, uitbreiden en behouden van sterke bossen voor de toekomst.  In het Uitvoeringsplan flora en fauna is de uitvoering van het soortenbeleid uit de Natuurvisie vastgelegd. Deze is op 5 april 2022 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe. Tot slot valt de uitvoering van de Natuurvisie onder het Programma Natuurlijk Platteland en Drentse Aanpak Stikstof.