Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)


Ook in de toekomst willen we in een mooi, gezond en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en schoon en voldoende water. Helaas zijn dit geen vanzelfsprekendheden meer. Nu het klimaat verandert en grilliger wordt, moeten we anders omgaan met de ruimte en natuur in ons land.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat. Hiervoor is een transitiefonds van ca. 24 miljard euro beschikbaar. Het is aan de provincies om voor de taakstellende opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen.

Documenten en links

Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

Natuur, water en klimaat zijn grote opgaven in onze leefomgeving, die nauw met elkaar samenhangen. Bovendien moeten we niet alleen de natuur herstellen, maar ook de vitaliteit, leefbaarheid en het sociaaleconomisch perspectief van Drenthe behouden. Mét een helder perspectief voor toekomstgerichte landbouw.

In het Drents Programma Landelijk Gebied bundelen we deze opgaven en doelen: Regionaal Waterprogramma, Stikstofreductie, Toekomstgerichte Landbouw, Natuur in ontwikkeling en Klimaat, en leggen we de link met de Omgevingsvisie.

Zo zien we eerder kansen om de aanpak op gebiedsniveau te combineren en oplossingen te vinden die elkaar versterken.

Dit doen we niet alleen, maar samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties. De provincie heeft als taak om belangen en perspectieven van betrokken partijen goed af te wegen en uiteindelijk een gebiedsprogramma voor te leggen aan het Rijk.

Tijdlijn Gebiedsprogramma

Wij bereiden op dit moment het NPLG gebiedsprogramma voor. In de aanpak zullen we stapsgewijs doelen moeten toevoegen en concretiseren. Dit is niet ideaal, maar we willen niet wachten totdat alle doelen vanuit het Rijk duidelijk zijn. Daar waar (on)duidelijkheid is, zullen wij dat uitleggen.

Provincies moeten uiterlijk 1 juli 2023 een eerste toetsbare versie van het gebiedsprogramma opleveren. Daarin staat een aantal hoofdkeuzes voor het landelijk gebied, bijvoorbeeld hoe de doelen voor natuur en stikstof, water, klimaat en bodem in een gebied ingevuld worden. Nog niet alles kan en hoeft compleet te zijn uitgewerkt.

Fase 3: Verdere doorontwikkeling (december 2023)

Thema's DPLG

In Drenthe koesteren we ons ‘blauwe goud’, het grondwater. Van grondwater wordt onder andere drinkwater gemaakt. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende en schoon grondwater hebben, zetten we ons in voor een robuust watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en gezondheid. Daarom moet Nederland de stikstofuitstoot verminderen. Het programma Stikstof heeft als resultaat het verminderen van stikstof, het verbeteren van de natuur en het op gang brengen van vergunningverlening. Zodat er kansen blijven voor economische ontwikkeling binnen verschillende sectoren.

Het Programma Toekomstgerichte landbouw staat voor: innoveren, moderniseren en verduurzamen in de Tuinbouw, Veehouderij, Akkerbouw en Agribusiness. We zetten o.a. in op het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde in de keten.

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken.

We gebruiken minder fossiele brandstoffen, leveren een omvangrijke bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Speerpunten in Drenthe zijn: Gebouwde omgeving, MKB en industrie, Hernieuwbare energie, Energiesysteem van Drenthe en Communicatie.

Parallel aan het spoor voor het Gebiedsprogramma Drenthe werken we aan het actualiseren van de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Dit leidt uiteindelijk tot een nieuwe Omgevingsvisie (in de loop van 2023). De beleidsdoelen en/of keuzes die binnen het DPLG zijn uitgezet of worden gemaakt, komen in de Omgevingsvisie samen met andere beleidsterreinen.

Wij anticiperen op de uitvoering van het DPLG door het kopen van agrarische grond en bedrijven (inclusief vergunningen) die ons worden aangeboden. Zo bouwen we een grondvoorraad op,  zodat we, als het DPLG is vastgesteld, slagvaardig uitvoering kunnen geven aan de puzzel die voor ons ligt.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Nieuwsbrief DPLG

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Provinciaal Programma Landelijk Gebied? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief DPLG.

Contact

Telefoon: (0592) 36 55 55 (bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur)