Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)


De provincie Drenthe wil een toekomstbestendig en gezond Drents landelijk gebied voor haar inwoners. De basis hiervoor is een gezonde bodem, rijke natuur, een schone lucht en voldoende (drink)water.

De bodem is het fundament van ons bestaan, de ondergrond waarop wij leven, bewegen en (ver)bouwen. De bodem heeft invloed op alles, van het telen van gewassen, de natuur en de biodiversiteit tot de kwaliteit van drinkwater en afwatering. De bodem is van belang voor de landbouw, voor natuur, voor ons (drink)water en voor onze gezondheid en ons welzijn.

Maar om een aantal uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zullen we soms anders om moeten gaan met ons landelijk gebied. Denk hierbij aan het omgaan met extremen door klimaatverandering en de natuur die onder druk staat van verdroging en te veel meststoffen. Het vraagt om verandering en het maken van keuzes: het vraagt om transitie van het Drents landelijk gebied. De provincie gelooft in mogelijkheden om deze transitie in samenhang te ontwikkelen. In samenhang met bestaande opgaven, projecten en programma's die de provincie al uitvoert. En in samenwerking met gebiedspartners en ervaringsdeskundigen op provinciaal niveau, per deelgebied en op lokaal niveau.

Gebiedsprogramma

De aanpak voor het behalen van de wettelijke doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) uitgewerkt.

Meer informatie over het gebiedsprogramma

Maatregelpakketten

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor maatregelpakketten om zonder vastgestelde gebiedsprogramma’s (Drents Programma Landelijk Gebied) toch aan de slag te gaan en de voortgang te bewaren.

Meer informatie over de maatregelpakketten

Proces en planning

De komende periode gaat de provincie verder met het uitwerken van het Drents Programma Landelijk Gebied. Naar verwachting wordt de definitieve versie in het voorjaar van 2025 opgeleverd.

Meer informatie over proces en planning

De doelen worden integraal vertaald in het Drents Programma Landelijk Gebied. Dit betekent dat we het Drents Programma Landelijk Gebied in samenhang gaan ontwikkelen. In samenhang met bestaande provinciale projecten, programma's en opgaven aangevuld met de opgaven en doelen uit het Drents Programma Landelijk Gebied.

Thema's Landelijk Gebied

In Drenthe koesteren we ons ‘blauwe goud’, het grondwater. Van grondwater wordt onder andere drinkwater gemaakt. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende en schoon grondwater hebben, zetten we ons in voor een robuust watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en gezondheid. Daarom moet Nederland de stikstofuitstoot verminderen. Het programma Stikstof heeft als resultaat het verminderen van stikstof, het verbeteren van de natuur en het op gang brengen van vergunningverlening. Zodat er kansen blijven voor economische ontwikkeling binnen verschillende sectoren.

Landbouw in Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe. Het laat zien wat er in Drenthe op het gebied van landbouw allemaal gebeurt. Je vindt projecten en initiatieven die gaan over verduurzaming, netwerken en innovatie. Ook kun je er kennis opdoen over de landbouwsector en vind je meer informatie over subsidies.

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken.

We gebruiken minder fossiele brandstoffen, leveren een omvangrijke bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Speerpunten in Drenthe zijn: Gebouwde omgeving, MKB en industrie, Hernieuwbare energie, Energiesysteem van Drenthe en Communicatie.

Samen met inwoners, gemeenten, waterschappen en organisaties werkt de provincie Drenthe aan nieuwe plannen voor de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Om de ruimte zo goed mogelijk te verdelen, zijn keuzes nodig voor de lange termijn. Richting 2030 en 2050, met zelfs een doorkijkje richting 2100. In de Omgevingsvisie leggen we hoofdlijnen, ambities en doelen vast.

Wij anticiperen op de uitvoering van het DPLG door het kopen van agrarische grond en bedrijven (inclusief vergunningen) die ons worden aangeboden. Zo bouwen we een grondvoorraad op,  zodat we, als het DPLG is vastgesteld, slagvaardig uitvoering kunnen geven aan de puzzel die voor ons ligt.

Nieuwsbrief DPLG

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Drents Programma Landelijk Gebied? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Contact