Hoe gaat het nu met ons water?


Meten is weten. Dat geldt uiteraard ook voor het waterbeleid van de overheid. De provincie Drenthe meet zowel de grondwaterstanden als de kwaliteit van het grondwater. Dat doet de provincie met het grondwaterkwaliteitsmeetnet en het grondwaterkwantiteitsmeetnet.

Waterberging Geeserstroom 15-2-07 (4)

Waterkwaliteit

Stand van zaken uitvoering KRW maatregelen Kaart beekherstel (Feiten en cijfers in Drenthe).

Verdroging

Daalt de grondwaterstand in een natuurgebied te ver dan verdroogt het gebied.

Kaart stand van zaken aanpak verdroging (Feiten en cijfers in Drenthe).

Wateroverlast

Drenthe werkt met de waterschappen en de gemeenten aan een robuust watersysteem. Door te zorgen dat meer water bovenstrooms wordt vastgehouden. En waar dat niet mogelijk is benedenstrooms te bergen. Dat gebeurt in Zuid Drenthe rond Coevorden en Meppel en in Noord Drenthe rond Peize en Leek.

Peizerdiep 22-11-07 (24)

In Noord-Drenthe investeerden het waterschap en de provincies Groningen en Drenthe de afgelopen jaren veel in het aanleggen van waterbergingsgebieden. Sinds 2012 zijn de Eelder- en Peizermaden volledig ingericht als een natuurgebied dat bij wateroverlast op grote schaal water kan bergen. Aantal kubieke meters 3 miljoen.