Hoe gaat het nu met ons water?


Meten is weten. Dat geldt uiteraard ook voor het waterbeleid van de overheid. De provincie Drenthe meet zowel de grondwaterstanden als de kwaliteit van het grondwater. Dat doet de provincie met het grondwaterkwaliteitsmeetnet en het grondwaterkwantiteitsmeetnet.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het meten van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Waterberging Geeserstroom 15-2-07 (4)

Waterkwaliteit

In 2021 hebben Provinciale Staten het Regionaal Waterplan vastgesteld inclusief het Besluit Europese Kaderrichtlijn Water. De ecologische waterkwaliteit is op de meeste locaties is nog matig of onvoldoende. Dit wordt mede veroorzaakt door het “one out all out” principe waardoor slechte resultaten zwaar meewegen in het eindoordeel. Zo is de aanwezigheid van specifiek verontreinigende stoffen boven de norm een belangrijke reden voor de uiteindelijke ecologische toestand. In totaal gaat het om 10 verschillende stoffen waaronder de stoffen kobalt, seleen, zink, ammonium en zilver en ook enkele bestrijdingsmiddelen. De parameters voor de algemeen fysisch chemische en de biologische toestand laten een veel positiever beeld zien en laten ook een langzame verbetering zien door de maatregelen die zijn uitgevoerd.

De diffuse belasting met de stoffen nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen blijven voor de waterkwaliteit in Drenthe belangrijkste aandachtspunten om uiteindelijk de doelen van de Kaderichtlijn Water te halen. Daarom faciliteren wij de uitvoering van projecten gericht op het voorkomen van deze diffuse belasting. Wij doen dit in samenwerking met de landbouw en de waterschappen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Verdroging

Daalt de grondwaterstand in een natuurgebied te ver dan verdroogt het gebied.

Dashboard grondwaterstanden

Actuele informatie over de grondwaterstanden is van grote waarde, zeker in tijden van droogte. Daarom hebben we een dashboard ontwikkeld, waarin van 23 meetpunten in Drenthe de actuele grondwaterstanden op te vragen zijn. Door op een meetpunt te klikken, is zowel de actuele grondwaterstand als het grondwaterstandsverloop van de betreffende locatie in een grafiek af te lezen. Bekijk het dashboard.

Wateroverlast

Drenthe werkt met de waterschappen en de gemeenten aan een robuust watersysteem. Door te zorgen dat meer water bovenstrooms wordt vastgehouden. En waar dat niet mogelijk is benedenstrooms te bergen. Dat gebeurt in Zuid Drenthe rond Meppel en in Noord Drenthe rond Peize en Leek.

Peizerdiep 22-11-07 (24)

De Onlanden

De Eelder- en Peizermaden (de Onlanden) zijn volledig ingericht als een natuurgebied dat bij wateroverlast op grote schaal water kan bergen (7 miljoen m3). Door de inzet van het bergingsgebied in een periode met extreme neerslag wordt het peil in het Leekstermeer en hiermee in dit deel van de boezem van Groningen met 34 cm verlaagd. Hiermee wordt het vereiste veiligheidsniveau gerealiseerd.