Regionaal Waterprogramma


Provinciale Staten hebben op 15 december 2021 het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (pdf, 2.3 MB) vastgesteld. In het Regionaal Waterprogramma is ook het ontwerp Besluit Kaderrichtlijn Water 2022-2027 opgenomen.

De provincie geeft in het Regionaal Waterprogramma op hoofdlijnen aan wat de provincie doet voor een klimaatbestendig watersysteem en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Bovendien geven wij in het programma aan waar wij een kaderstellende rol hebben voor het waterbeheer door de waterschappen.

Het Regionaal Waterprogramma is een zogenaamd verplicht programma onder de nieuwe Omgevingswet en hiermee voldoet de provincie aan Europese richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water.