Waterbeleid


In de Omgevingsvisie (2018) hebben wij onze ambitie voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem met een goede waterkwaliteit geformuleerd. Het gaat hierbij om:

  • Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens, landbouw en natuur en daarbij een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
  • Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico’s op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.
  • Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  • Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Peizermaden 24-05-12 (6)

Het Regionaal Waterprogramma

Het Regionaal Waterprogramma is bedoeld als een concrete uitwerking van het provinciaal waterbeleid binnen de provincie Drenthe. Het Regionaal Waterprogramma is een verplicht programma in het kader van de Omgevingswet. Daarin moet in ieder geval staan wat de provincie doet om uitvoering te geven aan de Europese richtlijnen die betrekking hebben op water.

Kwel Oosterholten 22-5-07 (1)

Deltaprogramma

In de zomer heeft Drenthe regelmatig te maken met een watertekort. Via de Drentse kanalen voeren de waterschappen en de provincie dan water aan vanuit het IJsselmeer. Zo zorgen we ervoor dat een deel van de Drentse landbouw voldoende water heeft. Het is overigens de vraag of we met het veranderend klimaat nog steeds voldoende water uit het IJsselmeer kunnen pompen. Deze vraag en de vraag of we meer water binnen de provincie Drenthe moeten vasthouden onderzoeken de waterbeheerders in het nationale Deltaprogramma. De belangrijkste maatregelen:

  • Water besparen door betere benutting van het beschikbare bodemvocht en efficiënte toediening van aanvoerwater
  • Grondwatervoorraad vergroten door water vast te houden in landbouw- en natuurgebieden
  • Water vertraagt afvoeren door de beekdalen

Programma zandgronden Noord-Nederland

Acht noordelijke overheden en LTO-Noord hebben gezamenlijk de bestuursovereenkomst programma zandgronden Noord-Nederland ondertekend voor de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De partners spreken hierin af om de komende zes jaar 45 miljoen euro te investeren in maatregelen om veerkrachtiger te worden tegen watertekort en extreem weer. Vanuit het Rijk (Deltafonds) komt er nog eens 15 miljoen bij. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase van 2016-2021. Dit bestuursakkoord is een mijlpaal, omdat het de eerste keer is dat er voor de zoetwaterregio Noord-Nederland op regionale schaal een gemeenschappelijk programma is opgezet.