Participatie


We vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden een kans krijgen om mee te denken over een oplossing die de N34 tussen Annen en Gasselte verkeersveiliger maakt en de doorstroming bij verkeerplein Gieten verbetert. In 2023 en begin 2024 werken we in 3 stappen aan het Voorkeursalternatief, waarin de belangen van de omgeving zijn meegenomen.

Om inzicht te krijgen in de keuzes, standpunten en belangen organiseren we bij iedere stap inloopbijeenkomsten zodat u als belanghebbende kunt meepraten. Daarnaast denken vertegenwoordigers van belangenorganisaties (waaronder dorpsbelangen) mee in de focusgroep verkeersplein Gieten en gaan we met direct aanwonenden in gesprek over wat voor hen belangrijk is. In onderstaand overzicht leest u op welke manier u kunt meedenken en meepraten.

Eerst onderzoeken we met de focusgroep waar het begin- en eindpunt van de wegaanpassingen komt te liggen. Daarnaast halen we de kenmerken op in het gebied die van invloed kunnen zijn op het ontwerp. U kunt daarover uw mening geven op een inloopbijeenkomst.

De vier verkeersoplossingen werken we met de focusgroep uit in schetsontwerpen. Vervolgens toetsen we in deze ontwerpen wat de effecten zijn op het milieu- en de leef- omgeving. De ontwerpen leggen we aan u voor op een inloopbijeenkomst, u kunt daarover uw mening geven.

Op basis van de uitkomsten van de m.e.r., de inbreng van belanghebbenden en een kostenberekening wordt door Gedeputeerde Staten een Voorkeursalternatief voorgelegd. Dit Voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Provinciale Staten gaan in debat over het Voorkeursalternatief en de ingebrachte zienswijzen. Tijdens het debat is het voor een ieder mogelijk om in te spreken. Daarna nemen de Staten een besluit

De projectbesluitprocedure wordt doorlopen. Het Voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een ontwerpprojectbesluit. Gedeputeerde Staten leggen het ontwerpprojectbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. De Staten stellen vervolgens het projectbesluit vast. Tegen dit besluit is beroep of bezwaar mogelijk.

Blijf op de hoogte via de N34 Nieuwsflits

Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang van de projectprocedure en de planning van bijeenkomsten? Periodiek brengen wij een nieuwsflits uit. U kunt zich hiervoor aanmelden. Daarnaast kondigen wij de geplande inloopbijeenkomsten ook altijd aan in huis-aan-huis media.