Terinzagelegging Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied


Gedeputeerde Staten hebben op 27 juni 2023 het Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied vastgesteld. In het beheerplan is opgenomen wat de instandhoudingsdoelen zijn voor de typen natuur en dier- en plantensoorten die de Rijksoverheid voor dit gebied heeft vastgesteld. Daarnaast geeft het beheerplan aan welke maatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam te bewaren en waar nodig te herstellen. De beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar en kunnen eenmalig met maximaal zes jaar worden verlengd.

Vanaf 30 juni tot en met 11 augustus 2023 kan een beroepschrift worden ingediend tegen dit besluit.
U kunt het beheerplan en nadere informatie hiernaast downloaden en inzien