Grond


De provincie koopt, verkoopt, ruilt, beheert en ontwikkelt gronden. Dat gebeurt op een zodanige manier dat het bijdraagt aan beleidsdoelstellingen voor o.a. mobiliteitdoelen in het landelijk gebied zoalsnatuur, water, klimaat en landbouw. Bekijk voor meer informatie de Nota Grondbeleid (pdf, 856 kB).

Bezit

De provincie heeft vastgoed en gronden in haar bezit.

  • Het vastgoed wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting.
  • Voor mobiliteit bezit de provincie gronden voor wegen en vaarwegen.
  • Tijdelijk bezit van gronden binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
  • De ruilgrondvoorraad wordt met name ingezet voor de realisatie van doelen in het landelijk gebied;
  • De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Aankopen worden op vrijwillige basis gerealiseerd, maar als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Integriteit

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Meer informatie over het integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob en het Bibob-vragenformulier is te vinden op de pagina over de Wet Bibob.

Functiewijziging landbouw natuur

Er zijn twee subsidieregelingen om een bijdrage te ontvangen voor de functiewijziging van landbouw naar natuur.

Verkopen

Gronden die te koop zijn kunt u vinden op de website van Prolander. Of op de website van de provincie.

Verpachting

Gronden in bezit van de provincie worden in principe verpacht, meer informatie over de verpachting van gronden kunt u vinden op de website van Prolander.