Grond


De provincie koopt, verkoopt, ruilt, beheert en ontwikkelt gronden en vastgoed. Dat gebeurt op een zodanige manier dat het bijdraagt aan beleidsdoelstellingen voor o.a. infrastructuur, natuurontwikkeling en agrarische structuurversterking. Bekijk voor meer informatie over het grondbeleid de Nota Grondbeleid 2016-2021 (pdf, 369 kB).

Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed en gronden in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en de realisatie van provinciale doelen, de focus ligt daarbij met name op  wegen, agrarische structuurverbetering en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Het uitgangspunt is dat aankopen op vrijwillige basis gerealiseerd worden, maar als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Integriteit

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Meer informatie over het integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob en het Bibob-vragenformulier is te vinden op de pagina over de Wet Bibob.

Functiewijziging landbouw natuur

Er zijn twee subsidieregelingen om een bijdrage te ontvangen voor de functiewijziging van landbouw naar natuur.

Te koop

Gronden die te koop zijn kunt u vinden op de website van Prolander.

Verpachting

Gronden in bezit van de provincie worden verpacht, meer informatie over de verpachting van gronden kunt u vinden op de website van Prolander.