Faunabeheer


In de Natuurvisie is ons beleid vastgelegd voor de natuur, met als onderdeel het soortenbeleid. De uitvoering van het beleid voor beheer, schadebestrijding en jacht is uitgewerkt in hoofdstuk 4 in het Uitvoeringsplan flora en fauna.

Ree Wapserveen 20-02-13 (1)

Jacht, beheer en schadebestrijding

Wij beschermen de in het wild levende dieren in Drenthe. Wanneer de aanwezigheid of het gedrag van soorten een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, verkeersveiligheid of leidt tot schade, grijpen we gericht in. Bijvoorbeeld met beheer. Dit doen we op basis van een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid (FBE) stelt deze faunabeheerplannen op. De provincie keurt deze goed.

Op basis van goedgekeurde faunabeheerplannen kunnen ontheffingen worden verleend aan de FBE. Ook gelden er enkele vrijstellingen voor het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten. De regels hierover zijn uitgeschreven in de provinciale omgevingsverordening (POV).

Grondgebruikers en jachthouders kunnen onder voorwaarden van genoemde vrijstellingen en ontheffingen gebruikmaken. Voor meer informatie over faunabeheerplannen, verleende ontheffingen en vrijstelling kunt terecht bij de Faunabeheereenheid Drenthe.

Uitzonderingen

In uitzonderingsgevallen wordt een omgevingsvergunning verleend voor handelingen die niet op basis van een faunabeheerplan worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan een incidentele en lokale schade door één dier. Of de situatie dat er in een bepaald gebied geen faunabeheereenheid is. In deze gevallen kunt u een aanvraag indienen via het  formulier Ontheffing schadebestrijding art. 3.3-3.

Tegemoetkoming faunaschade

BIJ12 handelt de behandeling van aanvragen en uitbetalen van tegemoetkomingen van faunaschade af. Dit doet ze voor alle provincies. Een aanvraag dient u daarom in bij BIJ12. Lees op de site van BIJ12 aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Particuliere Faunaschade

Dieren kunnen voor schade en overlast zorgen. We maken onderscheid tussen schade bij landbouwbedrijven en schade bij particulieren. Particulieren komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Slakken en merels eten bijvoorbeeld fruit uit een moestuin. Een steenmarter vernielt kabels in een auto. En een konijn graaft in het gazon. Het zijn voorbeelden van (niet-bedrijfsmatige) schade die de provincie ziet als overlast. Het kan een schadepost zijn, maar het inkomen is er niet van afhankelijk. Bij particulieren is de eerste actie: het voorkomen van schade. Plaats bijvoorbeeld een net over de bessenstruiken in een moestuin. En als kippen ’s nachts in een afgesloten hok zitten, kan een vos er niet bij. Is er toch schade en/of overlast? Ondanks de acties om dit te voorkomen? Neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente is voor dit soort zaken het aanspreekpunt.

Meldpunt faunaovertredingen

In het wild levende dieren zijn in Nederland beschermd. Het opzettelijk verstoren of doden is daarom niet toegestaan. Alleen als er gejaagd wordt door wettelijk geregistreerde jagers is het toegestaan dieren te doden. Aan deze jacht, maar ook aan beheer en schadebestrijding zijn in Nederland strenge regels verbonden. Vermoedt u een overtreding? Wordt er gejaagd buiten het jachtseizoen? Wordt er gejaagd door niet-jagers? Meldt het dan bij ons via het speciale formulier.

Uw melding komt direct bij de provinciale handhavers terecht die, indien mogelijk, gelijk in het veld zullen controleren of er een overtreding wordt begaan.


Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Meldpunt Faunaovertredingen

Vermoedt u een overtreding? Wordt er gejaagd buiten het jachtseizoen? Wordt er gejaagd door niet-jagers? Ga dan naar het Meldpunt Faunaovertredingen