Bossen in Drenthe


De provincie Drenthe wil dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert én heeft de ambitie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo’n 2.000 hectare te realiseren binnen de aangewezen natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden; de andere 1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen. Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

De ambities staan beschreven in de Drentse Bomen- en Bossenstrategie die Provincie Staten op 28 september 2022 vastgesteld. Deze strategie is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, waarin staat dat het bos in Nederland in 2030 met 10% moet zijn uitgebreid, wat neerkomt om ongeveer 37.000 hectare.

Drenthe heeft op dit moment 37.323 hectare bos. De natuurwaarde in de Drentse bossen is groot en neemt toe naarmate de bossen ouder worden. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de aanwezigheid van een aantal bijzondere soorten, zoals de zevenster, het linneausklokje en de zwarte specht.

Naast natuur en biodiversiteit heeft het bos nog andere functies: het dient als wateropslag, het zorgt voor schone lucht, het legt CO2 vast, het is een fijne plek om te recreëren en het zorgt voor houtproductie. In Drenthe zijn vrijwel alle bossen opengesteld voor recreatief gebruik en bieden zo een belangrijke meerwaarde voor bewoners en toeristen.

Gezond en vitaal bos

Met de Bomen- en Bossenstrategie wil de provincie zorgen voor gezonde en vitale bossen. De Drentse bossen zijn relatief jong en bestaan voor een groot gedeelte nog uit de bomen die bij de aanleg zijn geplant. Door de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn de effecten van verdroging in de Drentse bossen duidelijk te zien. De ene boomsoort kan daar goed tegen, terwijl de andere soort afsterft. Door nieuwe bomen aan te planten en boomsoorten te mengen, ontstaat een minder kwetsbaar bos. Bovendien wil de provincie in natte periodes meer water in het bos vasthouden en boom- en struiksoorten in het bos planten die met hun snel verterend blad voor extra voedingsstoffen vormen.

Meer bos

Om de biodiversiteit te vergroten is binnen bestaande natuurgebieden ruimte voor 800 hectare nieuw bos op bijvoorbeeld graslanden. Binnen de natuurontwikkelingsgebieden heeft de provincie de opgave om in totaal 6.000 hectare natuur in te richten. Op een deel daarvan, zo’n 1.200 hectare, zou bos aangeplant kunnen worden. Daarnaast ligt er ook voor buiten de natuurgebieden een ambitie van 1.700 hectare: dat kan nieuw bos zijn, maar het kan ook gaan om het vergroenen van de leefomgeving met het planten van bomen in steden, dorpen en het platteland.

Boscompensatie

Naast de ambitie van in totaal 3.700 hectare, wil de provincie zorgdragen voor 200 hectare bos ter compensatie van de bomenkap die plaatsvindt om Natura 2000-doelstellingen te realiseren. Door de omvorming van bos naar lage vegetatie is in 2017 inmiddels zo’n 100 hectare bos gekapt. Om aan de verplichtingen van Natura 2000 te voldoen, moet nog eens 100 hectare bos veranderen in lage vegetatie. De 200 hectare bos wordt buiten de bestaande natuurgebieden aangelegd.

In het voorjaar van 2022 heeft de Drentse Bomen- en Bossenstrategie 6 weken ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord en op 28 september 2022 is de DBBS door Provinciale Staten vastgesteld.