Bossen in Drenthe


De Drentse bossen zijn bepalend voor de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Zij dragen bij aan een gezond milieu, recreatie, biodiversiteit en de productie van hout. In 1800 was er in Drenthe slechts 600 ha bos. Het meeste bos is in de loop van de vorige eeuw aangelegd in Drenthe. De Drentse bossen zijn dus relatief jong in relatie tot een natuurlijke bosgemeenschap. De provincie werkt aan bosbescherming en uitbreiding van huidige bossen.

Bosbescherming

We beschermen bossen zowel in kwantitatieve zin als kwalitatieve zin. Daar zijn landelijke richtlijnen voor zoals de Wet natuurbescherming. In Nederland, en dus ook Drenthe, geldt de regel dat als bos gekapt wordt of verdwijnt, de plicht ontstaat om ook weer nieuwe bomen te planten. Om de kwaliteit van bossen te waarborgen kijken we naar verdroging, vermesting en verzuring. Door de klimaatsveranderingen zien we momenteel sterfte bij fijnspar- en€ lariksbossen. Dit vraagt om een revitalisering van deze bossen. Daar wordt nu een oplossing voor gezorgd binnen de landelijke bossenstrategie.

Bosuitbreiding en nieuwe landgoederen

De provincie heeft een bosuitbreidingsbeleid. Een belangrijke planologische pijler onder het bosuitbreidingsbeleid is de bosclustering. Dit houdt in dat nieuwe bossen aangelegd mogen worden aansluitend aan bestaande bos- en natuurgebieden, recreatiegebieden, dorpen en steden en in milieubeschermingsgebieden. Dit is ter bescherming van landschappelijke waarden en de landbouwkundige structuur.

In Drenthe is ongeveer 800 ha tijdelijk bos aangelegd. Deze bossen zijn voor het overgrote deel inmiddels weer in landbouwkundig gebruik genomen.

In Drenthe zijn 25 nieuwe landgoederen aangelegd met een nieuwe landgoedwoning. Deze landgoederen kenmerken zich door een eigentijds ontwerp van de ruimtelijke opbouw van het landgoed en een daarbij passend architectonisch ontwerp van het huis.

De nieuwe bossen in Drenthe zijn allen aangelegd met een klimaatdoelstelling. Voor de CO2-vastlegging zijn contracten afgesloten voor een periode van 50 jaar. In deze termijn wordt er gemiddeld een 300 ton CO2/ha vastgelegd in bos.

Klimaatakkoord en Bossenstrategie

In juni 2019 verscheen het nationale Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat Nederland in 2030 met bomen, bos en natuur jaarlijks extra CO2 moet vastleggen. In het Klimaatakkoord is daarom opgenomen dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen om invulling te geven aan deze afspraken.

In de Bossenstrategie wordt gestreefd naar een netto uitbreiding van het areaal bos in Nederland met 10% in 2030, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare. Ruimte hiervoor wordt gezocht zowel binnen als buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Buiten het NNN zijn er kansen om aanleg van nieuw bos te combineren met andere functies, zoals het opwekken van energie of woningbouw. Ook is het belangrijk dat de kwaliteit van het (bestaande) bos wordt verbeterd. Bossen hebben te lijden onder de hoge stikstofneerslag, verdroging, versnippering en de gevolgen van klimaatverandering. Dit heeft gevolgen voor onder meer de biodiversiteit van bossen en de bijdrage die het bos levert aan de CO2- vastlegging. Het bosbeheer zal zich de komende decennia vooral richten op het vergroten van de veerkracht van bossen, het versterken van de biodiversiteit en het vergroten van de CO2-opslag van bossen. Daarnaast wordt in de Bossenstrategie ingezet op een toename van het aantal houtige landschapselementen in het landelijk gebied, zoals houtwallen, bomenrijen, struiken, heggen en solitaire bomen. Ook wordt ingezet op meer bomen in en rond het stedelijk gebied.

Begin 2021 start de provincie Drenthe samen met partners aan de Drentse uitwerking van de bossenstrategie. Hoe kunnen we de landelijke visie vertalen naar concrete maatregelen voor Drenthe? Daarover wordt meer duidelijk in 2021.