Drentse aanpak in drie sporen


Te veel stikstof is slecht voor onze natuur en gezondheid. Daarnaast kent Nederland veel functies op een klein oppervlak. Er is een nieuwe balans nodig tussen natuur en ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraagt iets van alle sectoren. Op drie manieren wordt gewerkt aan het verlagen van de stikstofuitstoot.

1. Gebiedsgerichte aanpak

We gaan in gesprek met ondernemers, organisaties, belangengroepen en overheidsinstanties over de bijdrage van alle sectoren en concrete maatregelen voor de afname van stikstofuitstoot in de gebieden. Dit vraagt om goede samenwerking en maatwerk per gebied.

2.Beleidsregel wet natuurbescherming (afspraken Rijk en provincies)

Intern salderen: Een bedrijf maakt voor uitbreiding of nieuwe ontwikkelingen stikstofruimte vrij binnen op de eigen locatie, binnen de vergunde en feitelijk in gebruik zijnde stikstofruimte.

Extern salderen: Een bedrijf neemt stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. De beleidsregel regelt dat het bedrijf 70% van de overgenomen stikstofruimte mag benutten, de overige 30% komt ter beschikking van de natuur.

3. Generieke maatregelen

Rijk en provincies zijn het erover eens dat er extra maatregelen op landelijk niveau nodig zijn in alle sectoren om de stikstofuitstoot te laten dalen.

Landelijk wordt o.a. gewerkt aan de volgende maatregelen:

  • Snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen
  • Aanpassingen voor veevoer

Het kabinet werkt verder aan (bron)maatregelen voor alle sectoren. De provincies zetten met name in op de totstandkoming van de gebiedsgerichte aanpak.