Terugblik op de werksessie - Terugkoppeling en vervolg Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed


De afgelopen maanden zijn we vanuit het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed in gesprek gegaan met 9 Drentse gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Dat zijn alle gemeenten in onze provincie die onder de zogenoemde SPUK2-regeling vallen. Na deze individuele gesprekken was het tijd om de resultaten en bevindingen hiervan aan iedereen terug te koppelen. Dat deden we in een werksessie op 12 juli.

Het was goed om te zien dat deze ochtend (bijna) iedere gemeente vertegenwoordigd was met een of meerdere personen. Daaruit sprak duidelijk de behoefte om het netwerk rond het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed te versterken, kennis te (blijven) delen, en met elkaar te verkennen hoe we hier een efficiënte en effectieve versnelling in aan kunnen brengen. Het was mooi dat er collega’s van verschillende beleidsterreinen aanwezig waren. Zonder een goed netwerk bínnen een gemeente gaat er soms cruciale informatie verloren waardoor het resultaat minder snel bereikt wordt of suboptimaal wordt.

Ondersteuning organiseren

Tijdens deze werksessie gingen we daarom dieper in op de vraag hoe we de ondersteuning van het maatschappelijk vastgoed in de gemeenten met elkaar slim kunnen gaan organiseren in de komende maanden. Daarbij focussen we in eerste instantie natuurlijk op het vastgoed-in-eigen-bezit (kernbezit), maar kijken we ook nadrukkelijk naar de andere 'eigenaren' van maatschappelijk vastgoed in de gemeente, zoals de stichtingsbesturen van scholen en dorpshuizen. Een aantal opgaven (prioritering en optimalisatie van de portefeuille en de financiering van de verduurzaming) kunnen we naar verwachting in gezamenlijkheid, of in clusters van gemeenten, op gaan pakken en uitwerken. Dit zijn namelijk issues die bij meerdere gemeenten spelen. Kennis- en expertisedeling zijn daarbij cruciaal om efficiënt met elkaar aan de slag te gaan. Elke gemeente worstelt namelijk in meer of mindere mate met capaciteit, tijd, kennis en kunde.

Wat moet en kan er wettelijk?

Naast een terugkoppeling van de resultaten van onze gesprekken en de vervolgafspraken door Jasper Vos, hebben we in een presentatie van Rik van Kraaij (RVO) en Annelies Groenestein (VNG) gehoord wat er eigenlijk wettelijk allemaal móet, en wat er kán (en wat er allemaal nog aan zit te komen vanuit het Rijk, maar ook vanuit Europese wetgeving).

Eén van de belangrijkste boodschappen daarbij was om aan de slag te gaan en alvast vooruit te kijken: want als je nu alleen het minimaal wettelijke doet, kom je later van een koude kermis thuis en kost het je uiteindelijk meer. Maak een portefeuille-routekaart en zorg dat je goed inzicht hebt in je gebouwenvoorraad. Daar is de ene gemeente ook verder mee dan de andere. Uiteraard kunnen we daarbij van elkaar leren. Ook deze ochtend zijn dan ook nieuwe connecties gelegd en oude connecties verstevigd. De behoefte om dit netwerk in stand te houden bleek groot; we zullen na de zomer dan ook verder gaan met de organisatie van verschillende sessies, onder meer op het gebied van prioritering, financiering en de samenwerking met schoolbesturen in het kader van een duurzaam IHP.

Wij kijken terug op een geslaagde sessie! Wil je het volledige verslag en de presentaties nog ontvangen? Neem dan contact met ons op.