Subsidie Cultuurmakersloket Drenthe


De provincie Drenthe wil het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de coronacrisis. Dat willen we doen door makers van nieuwe culturele projecten in Drenthe te ondersteunen. Hierbij gaat het zowel om professionele- als amateurkunst met inbegrip van community art.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Projectplan

Het projectplan wordt beschouwd als een uitgebreide versie met bijlagen van de informatie die in het aanvraagformulier wordt verstrekt. U moet dit volgens een bepaald format opstellen. Dit format kunt u downloaden op de pagina Algemene formulieren en formats

Wie kunnen aanvragen?

Bent u een kunstenaar? Of bent u een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals een stichting of een vereniging, op het gebied van professionele of amateurkunst? En bent u gevestigd in Drenthe? In die gevallen kunt u bij ons een subsidie aanvragen voor het maken van een nieuw cultureel project. Krijgt uw instelling al een structurele subsidie van ons? Dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden

Waar moet u op letten bij een project?
Natuurlijk moeten de inhoud en uitvoering het publiek en de beoogde deelnemers aanspreken. Het publiek wordt goed bereikt en betrokken door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen. Er moet kortom een verbindende kracht  van het werk uitgaan voor de kunstenaars en het publiek.
Het project moet financieel en praktisch uit te voeren zijn gelet op de coronabeperkingen en de geldende RIVM-richtlijnen.
Tenslotte mag het project nog niet gestart zijn voordat de subsidie is aangevraagd.

Stikstof en evenementen

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord kunnen worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura 2000 gebieden plaats vindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig. Kijk op de pagina Evenementen of Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming voor meer informatie.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 150.000,00

Maximale bijdrage: € 2.500,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55