Subsidie Sportevenementen Drenthe


De provincie Drenthe wil door het ondersteunen van sportevenementen bijdragen aan een gevarieerde en aantrekkelijke sportevenementenkalender.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.

Stikstof en evenementen

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord kunnen worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura 2000 gebieden plaats vindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig. Kijk op de pagina Evenementen of Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming voor meer informatie.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Voor deze regeling is geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 18.750,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Subdidieplafond voor 2024 is € 450.000.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen