Subsidie Podium Platteland 2.0


De provincie Drenthe heeft als doel de leefbaarheid te versterken door middel van cultuur, met name op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. Met deze subsidie worden initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij gestimuleerd. De afgelopen jaren zijn er in de provincie Drenthe veel projecten mogelijk gemaakt waarin cultuur en maatschappij samenkomen. Met culturele projecten kan aandacht gevraagd worden voor maatschappelijke thema’s en kunnen deelnemers meedoen aan de samenleving. Cultuur kan bijvoorbeeld worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te betrekken en maatschappelijke problemen uit te lichten. Daarnaast kan de sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken worden versterkt door initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij mogelijk te maken.

De subsidie

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • aandacht vragen voor een maatschappelijk thema;
 • het bevorderen van actieve cultuurparticipatie door doelgroepen met een lage participatiegraad;
 • het bevorderen van sociale cohesie binnen een dorp, wijk of buurt;
 • het bevorderen van inclusie;
 • het bevorderen van toegankelijkheid.

Wie kan er aanvragen?

Een in Nederland gevestigde:

 • culturele instelling met rechtspersoonlijkheid;
 • sociale instelling met rechtspersoonlijkheid.

Voorwaarden

 1. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie wordt voldaan aan alle onderstaande criteria:
 2. Het project moet worden ondersteund door in ieder geval één of meerdere instellingen die werkzaam zijn in het sociaal domein en/of één of meerdere gemeenten. Deze ondersteuning kan financieel zijn of in natura, maar wel kwantificeerbaar. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van een locatie, materiaal of het faciliteren van vervoer. Een adhesieverklaring is onvoldoende.
 3. Bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het project zijn ervaren cultuurmakers betrokken.
 4. Bij het project moet sprake zijn van inhoudelijke kwaliteit. Dit wordt getoetst aan de hand van:
  • de(artistieke) visie (inhoudelijke samenhang, authenticiteit, originaliteit, etc.)
  • ervaringenmet eerdere projecten/producten van betrokken cultuurmakers
  • voorbeeldmateriaal, een regieconcept, manuscript, schetsontwerpen, etc.
 5. De sociaal-maatschappelijke visie (inhoudelijke samenhang, visie op en ervaring met mogelijk maatschappelijke effecten).
 6. De activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Drenthe en komen ten goede aande inwoners van Drenthe.

Stikstof en evenementen

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord kunnen worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura 2000 gebieden plaats vindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig. Kijk op de pagina Evenementen of Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming voor meer informatie.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,00 en een maximum van € 45.000,00.

Het subsidieplafond voor 2024 is € 220.000.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55