Bezwaar, beroep en zienswijzen


Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen bezwaar maken of beroep instellen. In het besluit staat welke mogelijkheid van toepassing is.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Besluiten worden genomen door de bestuursorganen van de provincie. Dit zijn de commissaris van de Koning, het college van gedeputeerde staten, provinciale staten of de ambtenaar belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen. Onderaan het besluit ziet u door welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Als u bezwaar kunt maken, staat dit ook in het besluit.

Beroep

Als u het niet eens bent met een door u ontvangen beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken na de datum van verzending beroep instellen. Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar meteen beroep indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u het niet eens bent met een besluit dat voorbereid is met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De provincie hanteert deze procedure bijvoorbeeld bij vergunningen voor gebiedsbescherming (natura 2000). In dat geval staat zes weken beroep open na terinzagelegging van het besluit en de bijbehorende stukken. In het besluit zelf staat bij welke rechterlijke instantie u uw beroepschrift kunt indienen.

Zienswijze

De provincie neemt niet altijd direct een besluit en komt dan eerst met een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. Een zienswijze is een reactie die u kunt indienen op dit voornemen of ontwerp. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de provincie dan nog meenemen in het definitieve besluit.