Beroep


Als u het niet eens bent met een door u ontvangen beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken na de datum van verzending beroep instellen. Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar meteen beroep indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u het niet eens bent met een besluit dat voorbereid is met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De provincie hanteert deze procedure bijvoorbeeld bij vergunningen voor gebiedsbescherming (natura 2000). In dat geval staat zes weken beroep open na terinzagelegging van het besluit en de bijbehorende stukken. In het besluit zelf staat bij welke rechterlijke instantie u uw beroepschrift kunt indienen.

Uw beroepschrift moet in elk geval voorzien zijn van de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het beroepschrift indient
  • uw handtekening
  • een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent
  • de redenen van het beroep

Indien mogelijk, zendt u een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft mee.

Voor de indiening van een beroepschrift betaalt u griffierechten. Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de tegenpartij uw kosten moet betalen, inclusief het door u betaalde griffierecht. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Over het verloop van de beroepsprocedure, ontvangt u bericht van de betreffende rechterlijke instantie.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit meestal geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit direct in werking treedt. Uitvoering van het besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen uitspraak op uw beroepschrift is, schriftelijk om een voorlopige voorziening - bijvoorbeeld een schorsing – verzoeken bij een rechterlijke instantie. Meestal is dat de Rechtbank Noord-Nederland of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten. Over het vervolg van deze procedure ontvangt u bericht van de rechterlijke instantie.

Meer informatie over beroep vindt u op www.rechtspraak.nl.