Bezwaar


Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Besluiten worden genomen door de bestuursorganen van de provincie. Dit zijn de commissaris van de Koning, het college van gedeputeerde staten, provinciale staten of de ambtenaar belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen. Onderaan het besluit ziet u door welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Als u bezwaar kunt maken, staat dit ook in het besluit.

Hoe maak ik bezwaar?

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar hetzelfde bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

<<naam van het bestuursorgaan>>
t.a.v. Bestuur en Concernzaken
Postbus 122
9400 AC Assen

Met dit formulier kunt u direct bezwaar maken tegen een besluit:

 • Digitaal formulier (u kunt met dit formulier digitaal invullen, u moet inloggen met DigiD of eHerkenning)
 • Printversie (u kunt dit formulier printen en per post versturen)

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit zijn verstuurd aan het bestuursorgaan. Indiening van een bezwaarschrift is - afgezien van eventuele portokosten - kosteloos.

Uw bezwaarschrift moet in elk geval voorzien zijn van de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • de redenen van het bezwaar

Als u het bezwaarschrift indient namens iemand anders of namens een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging) dan moet u een machtiging en/of de statuten van de rechtspersoon bij uw bezwaarschrift voegen. Hieruit moet blijken dat u bevoegd bent om het bezwaarschrift namens de betreffende (rechts)persoon in te dienen.

Hoe verloopt een bezwaarschriftenprocedure?

De regels die gelden bij een bezwaarschriftenprocedure staan in de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht. In de Verordening rechtsbescherming staan daarnaast aanvullende procedureregels. Uw bezwaarschrift wordt behandeld door de Commissie rechtsbescherming. Hieronder vindt u informatie die voor u van belang kan zijn.

De Commissie rechtsbescherming

De Commissie rechtsbescherming behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bestaat uit drie juridisch deskundige personen die niet bij de provincie Drenthe werken. De commissie is dus onafhankelijk. De commissie brengt een advies uit aan het bestuursorgaan over het bezwaarschrift.

Ontvangst van een bezwaarschrift

Allereerst wordt beoordeeld of het bezwaarschrift voldoet aan de formele eisen voor het (inhoudelijk) in behandeling nemen van uw bezwaarschrift. Als dit niet het geval is, wordt u in de gelegenheid om het betreffende gebrek binnen een bepaalde termijn te herstellen. Het niet, niet tijdig of niet volledig herstellen van gebreken aan het bezwaarschrift, kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat niet inhoudelijk op de bezwaren worden ingegaan en er dus ook geen hoorzitting wordt gehouden.

Informeel overleg

Voldoet het bezwaarschrift aan de formele eisen dan wordt het verder in behandeling genomen. Soms kan het bezwaarschrift door middel van informeel overleg met de provincie worden opgelost. In dat geval wacht de commissie dit overleg af tot duidelijk is of verdere behandeling van het bezwaarschrift nog gewenst is. Leidt dit tot een voor u en de provincie bevredigende oplossing, dan zal u worden verzocht uw bezwaarschrift schriftelijk in te trekken.

Hoorzitting

Kan uw bezwaarschrift niet door middel van informeel overleg worden opgelost, dan ontvangt u in de meeste gevallen van de commissie een uitnodiging om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting op uw bezwaarschrift te geven. Nadat u uw bezwaarschrift heeft toegelicht, krijgt de vertegenwoordiger van de provincie (meestal de ambtenaar die het besluit heeft voorbereid) het woord. Eventuele belanghebbenden kunnen ook het woord voeren. De commissieleden stellen vragen om alle feiten en onduidelijkheden boven tafel te krijgen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Na afloop van de zitting stelt de commissie, achter gesloten deuren, het advies mondeling vast.

Geen hoorzitting

De commissie kan besluiten om u niet uit te nodigen voor een hoorzitting. Een reden hiervoor kan zijn dat het bezwaar kennelijk (zonder enige twijfel) niet-ontvankelijk is. Bijvoorbeeld als u uw bezwaarschrift niet tijdig heeft ingediend of als u niet op tijd de gevraagde gegevens heeft verstrekt.

Van een hoorzitting kan ook worden afgezien als u zelf aangeeft dat u niet gehoord wilt worden. De commissie vindt een mondelinge toelichting erg belangrijk. Van het horen wordt daarom niet snel afgezien.

De beslissing op het bezwaarschrift

De provincie beslist of zij het advies van de commissie overneemt. Neemt de provincie het advies niet over dan wordt in de beslissing op bezwaar aangegeven waarom dat niet is gebeurd. Samen met dit besluit ontvangt u een afschrift van het advies van de commissie en het verslag van de eventuele hoorzitting.

Beslistermijn

De wettelijke beslistermijn voor bezwaarschriften is twaalf weken na afloop van de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Als het niet lukt om binnen deze termijn te beslissen, dan kan de beslistermijn met zes weken worden verlengd.

De wettelijke beslistermijn kan ook om andere redenen worden opgeschort, bijvoorbeeld als u nadere gegevens moet verstrekken of als u zelf of uw gemachtigde verzoekt om uitstel van de behandeling. Over het opschorten van een termijn ontvangt u bericht.

Als niet tijdig wordt beslist, dan kunt u van het bestuursorgaan een dwangsom eisen. Meer informatie over de wet dwangsom.

Intrekken bezwaarschrift

U kunt het bezwaarschrift altijd weer intrekken. Dat kan tijdens de hoorzitting mondeling. Voor of na de hoorzitting moet dit schriftelijk gebeuren.

Beroep

De beslissing op uw bezwaarschrift is een nieuw besluit waartegen u beroep kunt instellen bij een rechterlijke instantie. In het besluit staat vermeld bij wie, op welke wijze en binnen welke termijn u beroep kunt instellen. De dag na verzending van de beslissing op het bezwaarschrift begint de beroepstermijn (zes weken) te lopen.

Kan ik een verzoek om een voorlopige voorziening indienen?

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit meestal geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit direct in werking treedt. Uitvoering van het besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen beslissing op uw bezwaar is, schriftelijk om een voorlopige voorziening - bijvoorbeeld een schorsing – verzoeken bij een rechterlijke instantie. Meestal is dat de Rechtbank Noord-Nederland of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten. Over het vervolg van deze procedure ontvangt u bericht van de rechterlijke instantie.

Is vergoeding van gemaakte kosten mogelijk?

Voor het voeren van een bezwaarschriftenprocedure brengt de provincie u geen kosten in rekening. U kunt natuurlijk wel kosten maken in verband met bijvoorbeeld het inschakelen van een advocaat. Dergelijke proceskosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het bestuursorgaan te wijten is. U moet dus rekening houden met de mogelijkheid dat u de kosten niet vergoed krijgt. U moet bovendien een verzoek tot kostenvergoeding indienen, voordat het bestuursorgaan op uw bezwaarschrift heeft beslist.

De eisen voor het in aanmerking komen voor een vergoeding van proceskosten vindt u in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Alleen de volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

 1. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,
 2. kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht,
 3. reis- en verblijfkosten van een partij of een belanghebbende,
 4. verletkosten van een partij of een belanghebbende,
 5. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken, en
 6. kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin enig wettelijk voorschrift verplicht tot tussenkomst van een gemachtigde die arts is.

De vergoedingen bestaan uit normbedragen. Houdt u er dus rekening mee dat de werkelijke kosten hoger kunnen zijn.

Is het overslaan van de bezwaarschriftenprocedure mogelijk?

Soms heeft het doorlopen van een bezwaarschriftenprocedure te weinig toegevoegde waarde. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in een eerdere fase al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten en standpunten heeft plaatsgevonden, dan wel wanneer een besluit nauw samenhangt met een reeds ingesteld beroep bij de rechter. U kunt de provincie dan verzoeken de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

De provincie beslist of rechtstreeks beroep mogelijk en zinvol is. De provincie stemt hier slechts in uitzonderingsgevallen mee in, omdat de provincie belang hecht aan een zorgvuldige bezwaarschriftenprocedure waarbij de mogelijkheid bestaat het besluit te heroverwegen en eventuele gebreken te herstellen.

Stemt de provincie in met het rechtstreeks beroep dan wordt uw bezwaarschrift doorgestuurd naar de rechter. Wijst de provincie het verzoek af dan wordt het bezwaarschrift alsnog voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze procedure dan is het volgende van belang.

 • Het verzoek om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen moet door u in het bezwaarschrift worden gedaan. U kunt hier niet later in de procedure nog om verzoeken.
 • Voor het instellen van rechtstreeks beroep moet u, evenals bij gewoon beroep, griffierechten betalen.