Gebiedsprogramma DPLG


Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water, stikstof en klimaat. Het is aan de provincies om voor deze opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen in het zogenaamde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Drenthe werkt haar programma uit in het Drents Programma Landelijk Gebied, het DPLG.

De aanpak voor het behalen van de wettelijke doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt in het gebiedsprogramma DPLG uitgewerkt. Water, natuur, stikstof en klimaat zijn de grote opgaven vanuit het NPLG. Voor Drenthe zijn de pijlers perspectief voor de landbouw en het sociaaleconomisch perspectief hieraan toegevoegd. In het gebiedsprogramma DPLG beschrijft de provincie Drenthe haar provinciale opgaven en de opgaven per deelgebied op hoofdlijnen uitgewerkt. Het gebiedsprogramma DPLG wordt ontwikkeld in samenhang met opgaven, projecten en programma’s die naast de opgaven van het DPLG binnen de provincie al worden uitgevoerd.

Gebiedsprogramma DPLG: beleid en uitvoering

Het gebiedsprogramma DPLG is opgebouwd uit twee fasen:

 • Beleid DPLG. Hier worden de opgaven op provinciaal niveau en per deelgebied uitgewerkt. Dit doet de provincie samen met gebiedspartners.
 • Uitvoering DPLG. Hier wordt de uitwerking van de opgaven in de gebiedsprocessen in de deelgebieden op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit doet de provincie samen met gebiedspartners.

Samen met gebiedspartners

Voor het opstellen van het gebiedsprogramma DPLG werkt de provincie samen met gebiedspartners. De gebiedspartners geven input met kennis vanuit hun eigen sector. Ze brengen advies uit over het gebiedsprogramma DPLG. De provincie werkt samen met:

 • Gebiedspartners fase beleid: Deze kunnen we onderverdelen in sectortafels, Ambtelijke werkgroep en Bestuurlijk Overleg DPLG.
  • Sectortafel landbouw: LTO Noord, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Innovatie VK, Agrarische Natuur Drenthe (AND), biologische sector.
  • Sectortafel natuur: Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Drents Particulier Grondbezit.
  • Sectortafel water: vier waterschappen en waterbedrijf.
  • Tafel gemeenten: alle Drentse gemeenten en soms ook Groningse en Friese.
  • Ambtelijke werkgroep en Bestuurlijk Overleg DPLG: afvaardiging vanuit de waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de Drentse gemeenten, LTO Noord, DAJK, AND, vertegenwoordigers vanuit de biologische landbouwsector, Drents Particulier Grondbezit, drinkwaterbedrijven, Recreatieschap Drenthe

Naast de gebiedspartners zijn ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en de omliggende provincies Groningen, Friesland en Overijssel belangrijke partners voor de provincie.

 • Gebiedspartners fase uitvoering. De uitvoering vindt plaats in de gebiedsprocessen. De gebiedsprocessen vinden plaats na vaststelling van het DPLG. Hierin bouwen we voort op de bestaande structuren vanuit het Programma Natuurlijk Plattenland (PNP) met onder meer bestuurlijke adviescommissies in de deelgebieden. In de verdere uitvoering doen we dat ook met lokale partners, betrokken organisaties, en de grondeigenaren.

Gebiedsprogramma DPLG - in concept

In juli 2023 heeft de provincie een concept gebiedsprogramma DPLG versie 0.5 naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) gestuurd. Hierop heeft het Rijk een eerste reactie gegeven. De adviezen die hierop van het ministerie zijn ontvangen, worden meegenomen in de verdere uitwerking.

De komende periode gaat de provincie samen met partners het DPLG verder uitwerken. Naar verwachting is de definitieve versie van het DPLG gereed in het voorjaar van 2025. De gebiedsprocessen waarmee we uitvoering kunnen geven aan het Drents Programma Landelijk Gebied zullen starten na de vaststelling van het DPLG vanaf 2025. Het een en ander is wel onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de kabinetsformatie en eventuele toegekende financieringen door het Rijk.