Gebiedsprogramma DPLG


Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water, stikstof en klimaat. Het is aan de provincies om voor deze opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen in het zogenaamde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Drenthe werkt haar programma uit in het Drents Programma Landelijk Gebied, het DPLG.

De aanpak voor het behalen van de wettelijke doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt in het gebiedsprogramma DPLG uitgewerkt. Water, natuur, stikstof en klimaat zijn de grote opgaven vanuit het NPLG. Voor Drenthe zijn de pijlers perspectief voor de landbouw en het sociaaleconomisch perspectief hieraan toegevoegd. In het gebiedsprogramma DPLG beschrijft de provincie Drenthe haar provinciale opgaven en de opgaven per deelgebied op hoofdlijnen uitgewerkt. Het gebiedsprogramma DPLG wordt ontwikkeld in samenhang met opgaven, projecten en programma’s die naast de opgaven van het DPLG binnen de provincie al worden uitgevoerd.

Gebiedsprogramma DPLG: beleid en uitvoering

Het gebiedsprogramma DPLG is opgebouwd uit twee fasen:

 • Beleid DPLG. Hier worden de opgaven op provinciaal niveau en per deelgebied uitgewerkt. Dit doet de provincie samen met gebiedspartners.
 • Uitvoering DPLG. Hier wordt de uitwerking van de opgaven in de gebiedsprocessen in de deelgebieden op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit doet de provincie samen met gebiedspartners.

Samen met gebiedspartners

Voor het opstellen van het gebiedsprogramma DPLG werkt de provincie samen met gebiedspartners. De gebiedspartners geven input met kennis vanuit hun eigen sector. Ze brengen advies uit over het gebiedsprogramma DPLG. De provincie werkt samen met:

 • Gebiedspartners fase beleid: Deze kunnen we onderverdelen in sectortafels, Ambtelijke werkgroep en Bestuurlijk Overleg DPLG.
  • Sectortafel landbouw: LTO Noord, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Innovatie VK, Agrarische Natuur Drenthe (AND), biologische sector.
  • Sectortafel natuur: Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Drents Particulier Grondbezit.
  • Sectortafel water: vier waterschappen en waterbedrijf.
  • Tafel gemeenten: alle Drentse gemeenten en soms ook Groningse en Friese.
  • Ambtelijke werkgroep en Bestuurlijk Overleg DPLG: afvaardiging vanuit de waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de Drentse gemeenten, LTO Noord, DAJK, AND, vertegenwoordigers vanuit de biologische landbouwsector, Drents Particulier Grondbezit, drinkwaterbedrijven, Recreatieschap Drenthe

Naast de gebiedspartners zijn ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en de omliggende provincies Groningen, Friesland en Overijssel belangrijke partners voor de provincie.

 • Gebiedspartners fase uitvoering. De uitvoering vindt plaats in de gebiedsprocessen. De gebiedsprocessen vinden plaats na vaststelling van het DPLG. Hierin bouwen we voort op de bestaande structuren vanuit het Programma Natuurlijk Plattenland (PNP) met onder meer bestuurlijke adviescommissies in de deelgebieden. In de verdere uitvoering doen we dat ook met lokale partners, betrokken organisaties, en de grondeigenaren.

Gebiedsprogramma DPLG - in concept

In juli 2023 heeft de provincie een concept gebiedsprogramma DPLG versie 0.5 naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) gestuurd. Hierop heeft het Rijk een eerste reactie gegeven. De adviezen die hierop van het ministerie zijn ontvangen, worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Waar staan we nu?

Op 16 mei 2024 werd het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe Kabinet gepresenteerd. Helaas geeft het hoofdlijnenakkoord (nog) geen duidelijkheid over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Wat dit betekent voor het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) kunnen we nog niet overzien. We moeten de verdere onderhandelingen en de uitwerking in het Regeerprogramma hiervoor afwachten.

Wat we wel weten is dat de wettelijke DPLG-opgaven voor natuur, stikstof, water en klimaat blijven. Daarom werken we samen met onze gebiedspartners in de komende periode de wettelijke DPLG-opgaven (Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitatrichtlijn, Klimaatwet en Wet stikstofreductie en natuurherstel) in samenhang uit. En maken we een eerste doorvertaling (in grote lijnen) naar de deelgebieden. Daarnaast blijven we doorwerken aan lopende (uitvoerings)projecten waarvoor geld beschikbaar is. Waaronder het toegekende geld (€ 270 miljoen) voor de uitvoering van de maatregelpakketten.