Proces en planning DPLG


WAAR STAAN WE?

Uitwerken wettelijke DPLG-opgaven

De wettelijke DPLG-opgaven voor natuur, stikstof, water en klimaat blijven. Daarom werken we de komende periode, de wettelijke DPLG-opgaven (Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitatrichtlijn, Klimaatwet en Wet stikstofreductie en natuurherstel) in samenhang uit. En we maken een eerste doorvertaling op hoofdlijnen naar de deelgebieden. We doen dit samen met onze maatschappelijke gebiedspartners.

Daarnaast blijven we doorwerken aan lopende (uitvoerings)projecten waarvoor geld beschikbaar is. Waaronder het toegekende geld voor de uitvoering van de maatregelpakketten.

Maatregelpakketten

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur LVVN kent € 270 miljoen toe aan provincie Drenthe voor de ingediende maatregelpakketten. De maatregelen voeren we samen met onze partners uit.

Een deel van de landbouwmaatregelen voeren we samen met de provincies Groningen en Friesland uit (subsidieregelingen). En een deel van de inrichtingsmaatregelen doen we in nauwe samenwerking met de terreinbeheerders en waterschappen in Drenthe. Het grootste deel van de maatregelen gericht op natuur en water is in samenwerking met de vier waterschappen en de waterbedrijven uitgewerkt. Zij krijgen een belangrijke rol  in de uitvoering van deze maatregelen.

Gebiedsprocessen

De gebiedsprocessen waarmee we uitvoering kunnen geven aan het Drents Programma Landelijk Gebied zullen starten na de vaststelling van het DPLG. Wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Het proces en de planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de uitwerking van het Regeerprogram door het nieuwe Kabinet.


Op 1 april 2024 zijn de maatregelpakketten (gebiedsgericht en generiek) bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) ) ingediend. Voor de uitwerking van de maatregelpakketten kent het Rijk ons € 270 miljoen toe (d.d.11 juli 2024).

De komende periode gaan we de uitvoering van de maatregelpakketten uitwerken en de maatregelen/projecten uitvoeren. De uitvoering zal deels in bestaande projecten opgaan (o.a. Programma Natuur, KPI-aanpak) en deels in samenwerking met medeoverheden (o.a. provincie Groningen en Friesland, terreinbeheerders, waterschappen, waterbedrijven) worden uitgevoerd. Voorwaarde voor de uitvoering (en de toegekende financiële middelen) is dat we het binnen 2,5 jaar voltooien (met de mogelijkheid om het eenmalig met vier jaar te verlengen).

De komende periode gaan we de wettelijke DPLG-opgaven (Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitatrichtlijn, Klimaatakkoord en Wet stikstofreductie en natuurherstel) in samenhang uitwerken. En maken we een eerste doorvertaling op hoofdlijnen naar de deelgebieden.

We doen dit samen met onze maatschappelijke gebiedspartners. De gebiedspartners bestaan uit partners die deelnemen aan de zogenaamde sectortafels. We zitten met regelmaat aan tafel met een afvaardiging uit de sectoren landbouw, natuur, water en gemeenten. Hier wordt de voorlopige uitwerking van de wettelijke DPLG-opgaven besproken. De deelnemers aan de tafels kunnen meedenken en advies geven op de voorlopige uitwerking. Daarnaast vragen wij advies aan een Ambtelijke werkgroep (Aw) en aan het Bestuurlijk Overleg (BO) DPLG.