Maatregelpakketten DPLG


Het college van Gedeputeerde Staten heeft twee maatregelpakketten voor water, natuur en landbouw ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Met het inleveren van deze maatregelpakketten vraagt de provincie € 445 miljoen aan het Rijk voor het werken aan de doelen uit het NPLG.

In juli 2023 heeft de provincie de eerste versie van de maatregelpakketten ingeleverd. Na een reactie en advies van het Rijk zijn de maatregelpakketten verbeterd.

  • Een gebiedsgericht maatregelpakket

Het gebiedsgerichte maatregelpakket omvat maatregelen voor natuur, water en grond per deelgebied. Dit zijn grotendeels maatregelen die aansluiten op bestaande projecten voor water en natuur. Projecten van waterbedrijven en waterschappen zijn hieraan toegevoegd. Voor het gebiedsgerichte pakket wordt een bedrag van € 112 miljoen aan het Rijk gevraagd.

  • Een generiek maatregelpakket

Het generieke maatregelpakket bevat maatregelen voor de doorontwikkeling van een Kritische Prestatie Indicatoren voor boeren. Hiermee wordt gestimuleerd dat boeren (nog meer) gaan bijdragen aan duurzame landbouw. Boeren kunnen van deze regeling gebruikmaken en ontvangen dan een stimuleringsvergoeding als ze duurzame oplossingen toepassen in hun bedrijf. Ook vragen we geld aan voor ondersteuning van investeringen en managementmaatregelen, coaching en bijvoorbeeld de agro-agenda. Het generieke pakket omvat een aanvraag voor € 333 miljoen euro.

In totaal vraagt de provincie met deze twee pakketten € 445 miljoen aan.

Voorlopige beoordeling maatregelpakketten

De afgelopen maanden heeft het ministerie van LNV een beoordeling gegeven op de eerste versie maatregelpakketten die de provincie in juli 2023 heeft ingeleverd. Hieruit volgde een positieve beoordeling voor Drenthe van € 131 miljoen euro. Van dit bedrag is circa € 119 miljoen euro ‘bestemd’ voor de maatregelen duurzame landbouw (generiek) en circa € 12 miljoen euro voor natuur en water (gebiedsgericht). De definitieve beoordeling en toekenning van gelden vindt nog plaats op basis van de verbeterde maatregelpakketten. Het Rijk neemt hier waarschijnlijk voor de zomer van 2024 een voorlopig besluit over.

Stapsgewijs starten

Er is nog geen vastgesteld Nationaal Programma Landelijk Gebied, geen landbouwakkoord en ook nog geen Drents Programma Landelijk Gebied. Het Rijk stelt daarom geld beschikbaar voor maatregelpakketten om toch stappen te zetten en voortgang te bewaren.