Subsidie Lokale initiatieven Van Gogh


Drentse ondernemers, cultuurmakers, stichtingen en verenigingen die concrete plannen hebben voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal over Vincent van Gogh in Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen een subsidie aanvragen. Dit kan via de regeling ‘lokale initiatieven Van Gogh Drenthe’

Voor wie en doel

De regeling is bedoeld voor Drentse ondernemers, cultuurmakers, stichtingen en verenigingen die een projectvoorstel hebben om het verhaal van Van Gogh in Drenthe mogelijk te maken. Activiteiten moeten plaats vinden in Hoogeveen, Coevorden of Emmen.

Voorwaarden

 • Subsidie is voor publieksgerichte activiteiten die het verhaal over Vincent van Gogh (blijvend) zichtbaar en beleefbaar maken.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-- per aanvraag. Minimumbedrag per aanvraag is € 1.000,--.
 • Activiteiten dienen uitgevoerd te worden in Emmen, Coevorden of Hoogeveen.
 • Subsidiabele activiteiten dienen uitgevoerd te worden in 2023.
 • Het subsidieplafond is € 75.000, waarvan:
  • € 15.000 voor Hoogeveen
  • € 30.000 voor Emmen
  • € 30.000 voor Coevorden
 • De aanvrager moet de projectleider Van Gogh Drenthe informeren (Elizabeth Stoit,  elizabeth.stoit@marketingdrenthe.nl) over de inhoud van het project zodat Marketing Drenthe het mee kan nemen in de campagne.

Stikstof en evenementen

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord kunnen worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura 2000 gebieden plaats vindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig. Kijk op de pagina Evenementen of Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming voor meer informatie.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond €  75.000 waarvan:

 • € 15.000 voor Hoogeveen - het subsidieplafond voor Hoogeveen is bereikt.
 • € 30.000 voor Emmen
 • € 30.000 voor Coevorden

Aanvraagperiode: 1 juni 2022 tot 15 november 2022.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55