Landbouw en natuur


Naar een leefbaar platteland

Visie en grondhouding

  • Landbouw en natuur zijn van groot belang voor Drenthe. We geloven in de mogelijkheden om beide in samenhang te ontwikkelen.
  • We vertrouwen op het vakmanschap en de meedenkkracht van onze ondernemers en organisaties. Zij krijgen de ruimte om hun kennis en expertise in te zetten.
  • Onze aanpak is waar mogelijk gebiedsgericht, zodat verschillende opgaven samen worden opgepakt en oplossingen elkaar versterken.
  • De wettelijke doelen voor instandhouding van de natuur komen we na. Door voortdurend te monitoren en te meten kunnen we bijsturen en realiseren we de doelen zo effectief mogelijk.
  • We gaan van keukentafel naar tekentafel. Wij geven processen van onderop vorm en inhoud. We sluiten aan bij wat leeft en wat nodig is.
  • Daarbij nemen we geen onomkeerbare besluiten, voordat we weten welk effect het heeft op het bereiken van de doelen.

Landbouw

Een Drenthe zonder agrarische sector is niet denkbaar. Het is nodig dat er perspectief is met een verdienmodel voor de lange termijn. De sector moet erop kunnen vertrouwen dat de regels niet telkens veranderen. Het kabinet moet hiervoor de stip op de horizon zetten. Al gaat het niet alleen om wat Den Haag van ons vraagt, maar ook om wat we als Drenthe nodig hebben om de omslag naar toekomstbestendige landbouw te maken.

Meer dan ooit hebben we elkaar nodig voor vooruitgang en oplossingen.
Daarbij hoeft ‘vooruit’ niet altijd ‘rechtdoor’ te zijn.

Egbert van Dijk, BBB

Natuur

Natuur is de basis van ons bestaan. Drenthe heeft een gevarieerd en rijk cultuurlandschap en prachtige natuurgebieden waarin dieren en planten kunnen floreren. Daar zijn we trots op en daar zorgen we voor. Een gezonde bodem, schoon water, schone lucht en biodiversiteit, het is belangrijk voor een aangenaam en gezond leven voor ons allemaal.

Door verbinding te creëren tussen landbouw en natuur
wordt de biodiversiteit vergroot.

Jisse Otter, BBB