Hoofdlijn en accenten - Natuur


Natuur is de basis van ons bestaan. Drenthe heeft een gevarieerd en rijk cultuurlandschap en prachtige natuurgebieden waarin dieren en planten kunnen floreren. Daar zijn we trots op en daar zorgen we voor. Een gezonde bodem, schoon water, schone lucht en biodiversiteit, het is belangrijk voor een aangenaam en gezond leven voor ons allemaal.

We leven de landelijke en Europese wet- en regelgeving na en committeren ons aan het belang van de natuur. Via het Natuur Netwerk Nederland (NNN) werken we aan natuur en soortenrijkdom. We gaan voor robuuste natuur, die Drenthe weerbaarder maakt tegen klimaatverandering. We krijgen immers meer en meer te maken met droogte of hevige regenval.

‘Water en bodem sturend’ is een nieuw en ingrijpend principe voor ruimtelijke keuzes. We werken dit nader uit als onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie.

We zetten ons in voor een realistisch natuurbeleid, waarbij functies elkaar aanvullen en versterken. Zo zien we kansen om in onze provincie meer ruimte te bieden voor innovatieve vormen van functiecombinaties in het landelijk gebied. Denk aan voorbeelden als Tusschenwater en De Onlanden, waar natuur, waterwinning en waterberging samenkomen.

Beleven, beschermen en benutten blijft ook de komende jaren het devies. We vinden het belangrijk dat natuurgebieden toegankelijk blijven voor al onze inwoners en bezoekers, voor sport, ontspanning en toerisme. Juist om draagvlak te houden voor natuurbehoud en -ontwikkeling, maar ook omdat het prettig en gezond is om de natuur in te gaan en te genieten van al het moois dat Drenthe te bieden heeft. Bij evenementen of andere activiteiten kijken we in samenspraak met organisatoren en omgeving naar de mogelijkheden, met respect voor onze natuur en voor elkaars belangen.

Accenten

 • We voeren de afspraken uit het Natuurpact (2013) uit.
 • In het Programma Natuurlijk Platteland pakken we de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water in samenhang op.
 • Natuurherstel wordt integraal meegenomen in onze aanpak.
 • Natura2000-gebieden worden niet uitgebreid.
 • We werken aan de Drentse Bomen- en Bossenstrategie.
 • We stimuleren en waarderen agrarische, natuur- en inwonerinitiatieven, die werken aan ons mooie landschap.
 • ‘Natuur in de buurt’ krijgt een extra impuls met Streekbeheer. Op deze wijze zijn inwoners, boeren, scholen en organisaties samen aan de slag voor natuur, landschap en cultuurhistorie in hun eigen groene leefomgeving.
 • We leveren een bijdrage aan de versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied om overtredingen en vervuiling tegen te gaan en bewustwording te bevorderen.

Soortenbeheer en -bescherming

 • De gevolgen van de komst en vestiging van wolven in Drenthe zijn groot. De maatschappelijke onrust, emotionele en economische schade en kosten nemen toe. We gaan door met het verstrekken van subsidies. Verder bieden we ruimhartige compensatie voor (hobby)boeren en dierhouders/diereigenaren, snelle schadeafhandeling en voorlichting over het omgaan met de wolf. Met de samenleving blijven we in gesprek over dilemma’s en wat we daarin als provincie kunnen betekenen. Binnen de Europese en landelijke wet- en regelgeving werken we aan de mogelijkheden om een wolfvrije regio te worden. In het nieuwe Wolvenplan met provincies en Rijk komen passende afspraken, die we medio 2024 evalueren.
 • We blijven werken aan het behoud en herstel van boerenlandvogels.
 • We stimuleren innovatieve manieren van soortenbescherming, zoals dronevluchten ter bescherming van nesten en reekalfjes.
 • Naast beschermen kijken we naar adequaat beleid voor soorten die mogelijk een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, gezondheid of verkeersveiligheid, in lijn met de Natuurvisie.

Water en bodem

 • Samen met waterschappen en waterbedrijven zorgen we voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor huishoudens en bedrijven, evenals de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen.
 • We voeren het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 uit, inclusief het besluit Kaderrichtlijn water, voor een klimaatbestendig watersysteem en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.
 • We anticiperen op de veranderingen van het klimaat, bescherming tegen teveel water en maatregelen om droogte te kunnen opvangen.
 • Daar waar regenwaterkwaliteit volstaat en regenwater als spoelwaterbron beschikbaar is, stimuleren we geen drinkwater te gebruiken in industriële of bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Op basis van de Strategie Bodem en Ondergrond 2021 werken we ons beleid verder uit voor een gezonde bodem.
 • We blijven ons inzetten voor inwoners die te maken krijgen met funderingsproblematiek door veenoxidatie en de zetting van bodemlagen. Onder andere met een Servicepunt met gemeente Emmen en waterschap Vechtstromen, onderzoek en agendering bij het Rijk.