Hoofdlijn en accenten - Landbouw


Een Drenthe zonder agrarische sector is niet denkbaar. Het is nodig dat er perspectief is met een verdienmodel voor de lange termijn. De sector moet erop kunnen vertrouwen dat de regels niet telkens veranderen. Het kabinet moet hiervoor de stip op de horizon zetten. Al gaat het niet alleen om wat Den Haag van ons vraagt, maar ook om wat we als Drenthe nodig hebben om de omslag naar toekomstbestendige landbouw te maken.

Die Drentse uitwerking, daarvoor gaan we samen om tafel. Er zullen de komende jaren boeren vrijwillig hun bedrijf beëindigen. Hen willen we, met gelden vanuit het Rijk, goede mogelijkheden bieden. De beschikbare stikstofruimte moet helpen bij het legaliseren van PAS-melders en anderen die tussen wal en schip vallen, en om in Drenthe vergunningen te kunnen verlenen. Voor de langere termijn maken we een Landbouwvisie. Ook hiervoor gaan we in gesprek met alle betrokkenen.

We zoeken een balans tussen enerzijds het onderhouden van en zorgen voor onze natuur en biodiversiteit en anderzijds een bloeiende landbouw en een leefbaar Drenthe. Daarbij staan we achter de landelijke ambitie om te komen tot een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde (KDW) waarmee tot nu toe bij stikstofmetingen wordt gewerkt. Een focus die alleen gericht is op de KDW en stikstof werkt immers verlammend en belemmert ontwikkelingen in vrijwel alle sectoren.

Drenthe is met de vrijwillige regeling ‘Duurzaam Boeren Drenthe’ landelijk koploper bij de aanpak met doelgerichte prestatie-indicatoren. Met deze beloningssystematiek draaien deelnemende boeren zelf aan de knoppen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en te innoveren. Voor ons is dit een goede weg, omdat het uitgaat van vrijwilligheid, het ondernemerschap van agrariërs en hun kennis en vakmanschap. Bedrijfscontactpersonen en erfcoaches helpen hun collega’s met verbetering, verduurzaming en ontwikkelingen in de landbouwsector.

Vrijwilligheid blijft voor ons het uitgangspunt en gedwongen onteigening in het kader van de stikstofaanpak is geen optie.

Accenten

 • Er komt een concreet uitgewerkt Drents Programma Landelijk Gebied met geborgde maatregelen, als basis voor het legaliseren van PAS-melders, een stikstofbank en vergunningverlening. Inclusief een aanpak voor innovatie- en managementmaatregelen, extensivering en vrijwillige verkopen (doelmatig en rechtmatig). Dit vraagt een meer gedetailleerde analyse van het aantal boeren dat wil stoppen, de vestigingsplaats en het aantal dieren.
 • Wie vrijwillig wil stoppen krijgt die mogelijkheid, zodra de landelijke regelingen zijn opengesteld. De ondernemer verkoopt hierbij de stikstof-, fosfaat- en bebouwingsrechten en optioneel de grond.
 • Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.
 • Herplaatsing van agrarische ondernemingen in het kader van de stikstofproblematiek gebeurt altijd met zorgvuldigheid en perspectief.
 • In onze werkwijze monitoren we jaarlijks hoe het ervoor staat en of er bijgestuurd moet worden. Belangrijk is dat er beschikbare ruimte blijft voor vrijwillige verplaatsingen van agrarische ondernemingen in relatie tot natuurherstel.
 • We gaan op zoek naar mogelijkheden voor een meet- en monitoringsysteem voor de onderbouwing van technische innovaties, emissie van bedrijven en de stand van de natuur. Hiervoor zoeken we de samenwerking met andere provincies.
 • In de provinciale Stikstofbank worden de opbrengsten van stikstofreductie inzichtelijk gemaakt en benut. Ook stikstof die we ten behoeve van de natuur reduceren wordt geregistreerd.
 • We willen ruimte bieden voor nieuwe vormen van functiecombinatie in het landelijk gebied. Daarbij zien we kansen voor het combineren van extensieve landbouw, natuur en kleinschalige bewoning.
 • Bij het Rijk dringen we aan op het vereenvoudigen en ontschotten van regelingen en specifieke uitkeringen, zodat middelen sneller, passender en gemakkelijker kunnen worden ingezet.
 • Uitgangspunt voor de landbouw is: geen provinciale regels bovenop landelijke en Europese wetgeving.
 • We streven uniforme afspraken na voor werkzaamheden in het landelijk gebied. Zodat dezelfde kwaliteit wordt gevraagd van boeren, bedrijven en natuurbeheerders.