Welke procedure wordt gevolgd


De afgelopen jaren is samen met inwoners van de gemeente Aa en Hunze, bedrijven en maatschappelijke organisaties, samengewerkt om de belangen in de omgeving mee te nemen in de uitwerking het project. Komende zomer worden de opbrengsten van de gesprekken met de omgeving meegenomen in de notitie ‘Keuze Voorkeursalternatief’.

Vaststelling voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten (GS) op basis van MER, inpassingsvisie, een kostenraming en de opbrengsten van het partici- patietraject.

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een ontwerp-projectbesluit. Gedeputeerde Staten besluiten het ontwerp-projectbesluit samen met het milieueffectrapport ter inzage te leggen. De commissie m.e.r. geeft advies over het milieu- effectrapport.

Zienswijze: Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerp-projectbesluit.

De zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit en het advies van de commissie m.e.r. worden beoordeeld. Op basis hiervan wordt bekeken of het projectbesluit moet worden aangepast.

Daarna wordt het projectbesluit vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Beroep: tegen het vastgestelde projectbesluit door GS is beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contractvoorbereiding en aanbesteding: 2028

Realisatie: 2029/2030