Maaien bermen


De provincie Drenthe maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen ecologisch. De provincie sluit daarmee aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

In juni worden alleen bermstroken van 1.50 meter breed (gemeten vanaf de rand van het wegdek) gemaaid. De bermbegroeiing blijft - buiten de 1.50 meter die in juni wordt gemaaid - tot september/oktober staan. In september/oktober worden de bermen van wegen en de taluds van viaducten, kanalen en watergangen helemaal gemaaid. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Rotondes en zichthoeken worden twee keer per jaar gemaaid.

Verkeersveiligheid

Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, wordt altijd gemaaid. Parkeerplaatsen, sluisterreinen en aanlegplaatsen worden regelmatig gemaaid vanaf het moment dat het gras begint te groeien.

Wat gebeurt er met het bermmaaisel?

Het bermmaaisel wordt  verwerkt tot groengas. Het maaisel wordt op innovatieve wijze duurzaam verwerkt. De schatting is dat dit 150.000 m3 groengas per jaar oplevert.

Vergroenen van de eigen bedrijfsvoering vinden we belangrijk. De provincie wil hiermee een goed voorbeeld geven. We willen daarmee het Drentse bedrijfsleven stimuleren duurzaam te ondernemen. Daarom is een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel beschikbaar voor ondernemers in Drenthe. Ze voeren andere innovatieve pilotprojecten uit waarbij maaisel wordt hergebruikt.


Hoe worden de bermen gemaaid?

Weggebruikers en omwonenden willen we graag informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder hiervan. Hieronder volgt een opsomming van de werkzaamheden.

  • Van 1 juni t/m 30 juni worden stroken van 1,50 meter en zichthoeken gemaaid langs wegen en fietspaden vanaf de rijbaan. Door één werkgang toe te passen met zo min mogelijk werkvoertuigen is de verkeershinder minimaal.
  • Van 1 september t/m 31 oktober wordt de volledige berm gemaaid en de sloten worden gemaaid en geschoond. Deze werkzaamheden zullen volledig vanuit de berm en in één werkgang worden uitgevoerd, zodat er voor de weggebruiker weinig tot geen hinder is.
  • Voor de overige reguliere werkzaamheden zoals gazon maaien, hagen knippen, onkruidbeheersing en waterlot verwijderen kiezen we per locatie voor een passende verkeersmaatregel. Op drukke wegen voeren we de werkzaamheden buiten de spitstijden uit. Hierdoor ondervindt het dagelijkse forensenverkeer minimale hinder.

Heeft u vragen rondom het maaien? Neem dan contact met ons op.