Ontwikkelingen doorfietsroute Vriezerbrug en omgeving


Voor het deeltraject Vriezerbrug is een variantenstudie uitgevoerd waarin verschillende oplossingen zijn onderzocht. Ook de inbreng vanuit de omgeving is daarin verwerkt. De voorkeursvariant is uitgegaan naar de oostelijke kanaalvariant met een fietstunnel ter hoogte van de provinciale weg N386. Dit is de meest directe en veilige oplossing voor fietsers. Het rijk heeft daarvoor een subsidie toegekend.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 22 juni 2021 ingestemd met de voorkeursvariant voor het tracé ter hoogte van Vries. Provinciale Staten deed dit op 10 november 2021 en heeft akkoord gegeven voor het benodigde aanvullende krediet. De provincie werkt samen met de gemeente Tynaarlo aan de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging. Deze is in juni 2024 vastgesteld. Voor deze wijziging zijn onderzoeken uitgevoerd, zoals voor flora & fauna, bodem, water en archeologie.

Terugblik en vooruitblik procedure

Op 20 april 2022 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Mensen kregen uitleg over de plannen en procedure en konden aangeven waar rekening mee gehouden moet worden in het definitieve ontwerp. Zomer 2023 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De verwachting is dat de aanleg in 2025 plaatsvindt en in 2026 het fietstracé met de tunnel beschikbaar is voor fietsers.

Impressie van het ontwerp


Planning deeltraject Vriezerbrug

  • 2023
    Ontwerpbestemmingsplan ter inzage - Zienswijzen mogelijk
  • 2024
    Vaststelling bestemmingsplanwijziging door gemeenteraad Tynaarlo. - Beroep mogelijk
  • 2025
    Uitvoering