Ontwikkelingen doorfietsroute Groningen


Het fietstracé in Groningen is ruim 8 kilometer en loopt ten zuiden bij de Witte Molen tot aan het Hoofdstation. Het deel vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan tot aan de P+R Haren is sinds 2018 gereed. Voor de realisatie van het aansluitende (noordelijke) deel, tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation Groningen heeft de gemeenteraad Groningen op 12 juli 2023 het nieuwe Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2030 vastgesteld. Daarin is geld gereserveerd voor het aansluiten van de doorfietsroute op het Hoofdstation (bij de Parklaan).

De realisatie staat gepland voor 2026, dan pas zijn de financiële middelen beschikbaar én is de ombouw van de Zuidelijke Ringweg helemaal afgerond. Dit komt overeen met de planning zoals die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Lees meer: https://gemeente.groningen.nl/lopen-fietsen-en-verkeersveiligheid

Voortgang deeltracé P+R Haren naar de Witte Molen
Tussen de Meerweg en de Drentse Aa bij de Witte Molen realiseert de provincie Groningen samen met het waterschap de verbreding en verhoging van de oostelijke kade langs het Noord-Willemskanaal. De kade voldoet daarmee voor de komende decennia aan de norm voor waterveiligheid.

Om de draagkracht van de ondergrond te verstevigen is extra grond op de kade aangebracht als voorbelasting. De ondergrond is inmiddels gezet door het zand dat er nu ruim een jaar op ligt. De aannemer start in de zomer met het verwijderen van het overtollige zand om vervolgens het fietspad aan te leggen. Ook zullen de damwanden bij de Meerwegbrug worden verankerd. Dat is nodig omdat het fietspad breder wordt en er meer draagkracht in de ondergrond nodig is.

Tot die tijd is er een omleiding voor fietsers aan de andere kant van de A28. Deze wordt met borden aangegeven. Voor de roeicoaches van roeivereniging GYAS is als tijdelijke oplossing bedacht dat de begeleiding vanaf het water plaatsvindt.

Fietstracé tussen de Witte Molen en de Oosterbroeksebrug
De provincie Groningen werkt op dit moment aan de afronding van het plan voor het gedeelte tussen de Witte Molen en de Oosterbroekseweg (voor een klein gedeelte in de provincie Drenthe). Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de inpassing van de doorfietsroute in de omgeving van de Witte Molen (vanwege de cultuurhistorische waarden) en in de Glimmermadepolder (vanwege de ecologische waarden en bomen). Zodra er overeenstemming is over het ontwerp kunnen Provinciale Staten in Groningen en de gemeenteraad van Groningen een realisatiebesluit nemen.

De planning voor het deeltracé tussen Oosterbroeksebrug - Witte Molen is:

  • Inspraak en afronden planuitwerkingsfase: 2e kwartaal 2024
  • Realisatiebesluit (provincie en gemeente Groningen): 3e / 4e kwartaal 2024
  • Ruimtelijke procedures: 2025
  • Uitvoering: 2026

Geef uw mening over het ontwerp voor de brug bij de Witte Molen 
De provincie Groningen heeft adviesbureau IPV Delft ingeschakeld voor het ontwerpen van de fietsbrug die bij het rijksmonument de Witte Molen wordt geplaatst. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is dat het past in het Drentsche Aa-gebied. Het ontwerp zal in het voorjaar van 2024 ter inzage liggen zodat gestart kan worden met de ruimtelijke procedures en het realisatiebesluit. Omwonenden en belanghebbenden in de omgeving kunnen dan hun mening geven over het ontwerp via “de Stem van provincie Groningen“.