De Punt - Witte-Molen


Voor het gebied Sluis de Punt - Witte Molen in Tynaarlo is het tracé in 2021 vastgesteld. Dit deeltraject bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel en is uitgewerkt in een ontwerp.

Noordelijk tracé
De provincie Groningen werkt aan de planuitwerking voor het gedeelte tussen de Witte Molen en de Oosterbroekseweg (voor een klein gedeelte in de provincie Drenthe). Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de inpassing van de doorfietsroute in de omgeving van de Witte Molen (vanwege de cultuurhistorische waarden) en in de Glimmermadepolder (vanwege de ecologische waarden en bomen). Zodra er overeenstemming is over het ontwerp kunnen Provinciale Staten in Groningen en de gemeenteraad van Groningen een realisatiebesluit nemen.

De planning voor het deeltracé tussen Oosterbroeksebrug - Witte Molen is:

  • Inspraak en afronden planuitwerkingsfase: 2e kwartaal 2024
  • Realisatiebesluit (provincie en gemeente Groningen): 3e / 4e kwartaal 2024
  • Ruimtelijke procedures: 2025
  • Aanleg: 2026

Zuidelijk tracé
Het zuidelijke tracé loopt tussen de brug bij De Punt (Groningerstraat) en de  Oosterbroeksebrug en volgt de westelijke kade (Hooidijk) van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé is uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Drenthe in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Tynaarlo.

Voordat de fietsstraat kan worden aangelegd op de dijk moet eerst de dijk verhoogd. De dijk moet voldoen aan de huidige norm voor waterveiligheid. De werkzaamheden worden medio 2024 aanbesteed. Naar verwachting kan de fietsstraat in 2025 worden aangelegd. Dit is afhankelijk van de eventuele restzettingen van de verhoogde dijk. De aanleg van de fietsstraat wordt emissie loos uitgevoerd. Er wordt gewerkt met waterstof en elektrisch materieel. Het fietspad gaat dan dicht voor fietsers, vissers en bestemmingsverkeer.

Herontwikkeling scheepsterrein Sluis De Punt
De doorfietsroute wisselt ter hoogte van Sluis de Punt van de oostkant naar de westkant van het Noord-Willemskanaal. Het bestaande fietspad langs de scheepswerf wordt verbreed. Hiervoor is grond van de eigenaar van de scheepswerf nodig. Met de eigenaar Luuk Siesling en de gemeente Tynaarlo is een integraal herinrichtingsplan voor de scheepswerf gemaakt. Voor de realisatie van de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan (vanaf 1 januari 2024 omgevingsplan) nodig. De procedure hiervoor wordt in de loop van 2024 opgestart. Naar verwachting kan de aanleg in medio 2025 starten.

Op 12 oktober 2022 organiseerde eigenaar Luuk Siesling samen met de provincie en gemeente een inloopbijeenkomst. Daar zijn de plannen voor de herontwikkeling van het terrein en de inpassing van de doorfietsroute gepresenteerd aan belangstellenden in de omgeving.

Luuk Siesling (rechts) tijdens de informatiebijeenkomst

Luuk Siesling heeft veel positieve reacties ontvangen: "Mensen zijn blij dat er na vijftien jaar eindelijk wat gebeurd met het terrein. Na het doorlopen van de planologische procedure kunnen de plannen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de realisatie in de loop van 2024 aanvangen." Bekijk het ontwerp (pdf, 16 MB)

Impressie van de doorfietsroute langs het terrein van de scheepswerfBekijk het ontwerp