Tijd voor nieuw evenwicht


In Drenthe geven mens en natuur al eeuwenlang samen vorm aan het landschap. Beschermen, benutten en beleven van de natuur waren hier lang in evenwicht. Maar op dit moment is die balans verstoord. Zowel in kwantiteit als kwaliteit staat de Drentse natuur onder druk. De biodiversiteit gaat achteruit en we hebben meer natuur nodig om een robuust natuurwerk te creëren en landelijke afspraken na te komen.

Klimaatverandering en stikstof zijn een bijkomende uitdaging, die de natuur extra kwetsbaar maakt. Zo zijn er nattere winters, drogere zomers, extremere hoeveelheden neerslag en een oplopende temperatuur.

De natuur is niet bij machte om het evenwicht zelf te herstellen. Ze heeft versterking nodig van de mens. Tijd voor versnelling naar een nieuw evenwicht!

We herstellen de balans door - vanuit het programma Natuurlijk Platteland - bestaande natuur te versterken, nieuwe natuur aan te leggen en door natuurgebieden aan elkaar te verbinden. We gaan onze beekdalen verstevigen, zodat die bestand zijn tegen grotere hoeveelheden neerslagwater. Ook zetten we in op hoogveenherstel, een gezond watersysteem en een vitale bodem, om de effecten van klimaatverandering te verzachten.

Investeringen in de natuur hoeven niet ten koste te gaan van menselijke activiteiten. In Drenthe hebben we al vaak laten zien dat we het belang van de natuur en van de mens in evenwicht kunnen houden. Kijk naar het Bargerveen. Dit unieke hoogveengebied dreigde te verdrogen, maar dat werd met een slimme herverkaveling afgewend. Kijk naar de vele boerenbedrijven die inzetten op natuurinclusief boeren. Zij kiezen voor nieuw ondernemerschap, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan. Kijk naar Drentsche Aa, een Nationaal Park waarin mensen ‘gewoon’ wonen en werken. Maar waar ondertussen ook gewerkt wordt aan de versterking van de natuur. 
Mooie voorbeelden van balans, waarvan we er de komende jaren nog veel meer gaan zien.

Als provincie maken we balansherstel mogelijk met ons beleid. We stimuleren boeren om gangbare landbouw te transformeren naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw. We bieden ruimte aan een duurzame recreatief-toeristische sector en nodigen ook andere sectoren uit om met plannen te komen die goed zijn voor de economie, leefbaarheid én de natuur.

Iedereen kan vanuit zijn eigen rol en mogelijkheden bijdragen aan het nieuwe evenwicht. De politiek met heldere besluiten. Boeren met een duurzame bedrijfsvoering. Ondernemers met bewuste keuzes. Terreinbeheerders met uitgesproken ambities. Inwoners met verantwoordelijk gedrag.

Als we samen de schouders onder de Drentse natuur zetten, kunnen we haar robuuster maken en de biodiversiteit versterken.  Samen maken we van Drenthe de provincie waarin mens en natuur elkaar versterken en weer in balans zijn. Werk mee aan nieuw evenwicht!