Programma Natuur


Een gezonde bodem, zuiver water en schone lucht. Onze natuur levert een grote bijdrage aan ons geluk en woongenot én vormt een belangrijke basis voor de Drentse economie.

Maar de natuur staat, als gevolg van klimaatverandering, verdroging en de neerslag van stikstof, onder druk. We hebben in Drenthe relatief veel stikstofgevoelige natuur. Daarom dragen we een grote verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen. En te behouden voor toekomstige generaties, zodat zij deze ook kunnen blijven beleven en benutten.

Als we onze ambities willen realiseren kunnen we niet op dezelfde manier doorgaan. Daarom gaan we versnellen en méér doen, samen met onze partners in het programma Natuurlijk Platteland.

We hebben nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk. Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld. Hiermee nemen we aanvullende maatregelen om de kwaliteit van de natuur te versterken. We gaan bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden verbeteren. En met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Samen zorgen we dat de natuur tegen een stootje kan en klaar is voor de toekomst.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van gebieden waar aan natuurherstel gewerkt gaat worden zijn:

Fochteloërveen

Drenthe kent drie grote hoogveengebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, en een daarvan is het Fochteloërveen. De maatregelen die hier gepland zijn, zijn gericht op herstel van zeer stikstofgevoelige natuur van het hoogveenlandschap door het hele hydrologische systeem te verbeteren. Dat gebeurt onder andere door het herstel van kades en de aanleg van nieuwe kades die het water binnenboord moeten houden. Daardoor blijft meer water binnen boord en kan het hoogveen zich herstellen. Goed nieuws voor veenbes en veenhooibeestje.

Holtingerveld

Enkele van de belangrijkste en meest soortenrijke heischrale graslanden van Nederland zijn te vinden in het Natura 2000-gebied Holtingerveld. Daarom zetten alle eigenaren hun schouders onder herstel en uitbreiding van dit zeldzame en stikstofgevoelige gebied. Er wordt ingezet op herstel van bestaande heischrale graslanden door kleinschalig herstel (dichten greppels, plaggen, opslag verwijderen) en uitbreiding door de herinrichting van voormalige landbouwgronden tot heischraal grasland. Bovendien gaan we hard werken aan herstel van waterhuishouding om vochtige heide en veen een impuls te geven.

Mantingerzand en -bos

In deze beide gebieden bestaat de kans om het brongebied van het Oude Diep te herstellen. In dit brongebied ligt het oudste bos van Nederland, het stikstofgevoelige Mantingerbos. Samen met het herstel van de aanpalende en zeer stikstofgevoelige heide, venen en vennen van het Mantingerzand ontstaat hier een heide- en bekenlandschap dat tegen een stootje kan.