Geelbroek


De omgeving van Geelbroek verandert. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht waardoor het zich verder ontwikkelt tot een prachtig natuurgebied. Goed voor de flora en fauna en mooi voor inwoners en bezoekers. Geelbroek is een van de brongebieden van de Drentsche Aa. Het maakt deel uit van Natura 2000 gebied Drentsche Aa, onderdeel van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden.

Verhoging van de grondwaterstand staat voorop in dit project, om droogte in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor worden sloten gedempt of ondieper gemaakt en worden slenken gegraven om het water in de juiste richting te leiden. De Ruimsloot, de watergang die door dit gebied loopt, dient straks als ecologische verbinding met andere delen van de Drentsche Aa. Hiervoor komt aan de westkant een brede natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we oude patronen in het landschap weer zichtbaar, zoals de boermarkegrens en de Middeleeuwse verkaveling met houtwallen, singels en zandwegen.

Water

Door de verhoging van de waterstand wordt dit gebied natter. Om nadelige gevolgen voor de omgeving te voorkomen, maken we afspraken met de omliggende grondeigenaren over compenserende maatregelen zoals drainage. Dit van oorsprong al natte gebied mag straks gedeeltelijk onder water komen te staan. Er komt meer ruimte voor water. Dit is belangrijk, omdat het steeds vaker langer en heviger regent. Zo houden we stedelijk gebied droog én het is goed voor de natuur.

Natuur

Dit gebied leent zich goed om de vroegere situatie te herstellen en zo de natuur nieuwe kansen te geven. Door de natuurlijke verschillen in hoogteligging en grondsoorten ontstaat een gevarieerd natuurlandschap met verschillende typen bos en grasland en natuurlijke overgangen daartussen. In de zomer grazen er koeien van boeren uit de omgeving, zodat delen van het gebied open blijven. Planten die er nu al voorkomen, zoals dotterbloem en elzensegge zullen zich uitbreiden en krijgen gezelschap van andere bijzondere planten als de ernstig bedreigde stengelloze sleutelbloem.

Geelbroek 23-5-07 (5)