Extra herstelmaatregelen in natuurgebieden


De provincie Drenthe stelt 6,3 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar aan natuurpartners voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe. Deze werkzaamheden zijn nodig om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof. Aanpassingen in het waterpeil, maaien, begrazen en het kappen van bomen in natuurgebieden zorgt ervoor dat de biodiversiteit in natuurgebieden in stand blijft.

In Drenthe zijn er tot en met 2021 werkzaamheden in de volgende *Natura 2000 gebieden: Bargerveen, Holtingerveld, Fochteloërveen, Mantingerzand, Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa en Elperstroom.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Deze maatregelen zijn nodig om de natuur te beschermen en te zorgen dat het karakteristieke landschap niet verloren gaat, zodat mens en dier van deze prachtige natuur kunnen blijven genieten.” De werkzaamheden verschillen per gebied en ook qua intensiteit. In het Fochteloërveen bijvoorbeeld, werkt de provincie samen met Natuurmonumenten aan herstel van het hoogveenlandschap door het weghalen van jonge bomen (opslag), plaggen en het begrazen van de natuur door schapen. ‘De werkzaamheden worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode voor de natuur en op momenten dat er weinig bezoekers in het veld zijn,’ licht boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten toe. ‘De schapen zijn onze maaimachines, ze leveren maatwerk, komen op de meest ontoegankelijke, natte plekken en plassen in het landschap.’

Programma Aanpak Stikstof

Uit onderzoek blijkt dat de laatste jaren de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden fors is toegenomen. Stikstof is een voedingstof voor planten, maar te veel stikstof zorgt voor een onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren. Daarom is landelijk besloten om in het kader van het ‘Programma Aanpak Stikstof’ maatregelen te nemen om stikstofprobleem in de natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. Door het afgraven van een deel van de begroeiing en de bodemlaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke balans in het gebied hersteld.

Meer informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en de Bosgroepen.

*Natura 2000 is een Europees netwerk met voor Europa kenmerkende natuur, landschappen, planten en dieren. In het stelsel zijn twee richtlijnen van de Europese Unie opgenomen, de Habitatrichtlijn (bescherming natuurtypen) en de Vogelrichtlijn.