Aanmelden regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden


Deze regeling heeft als doel het realiseren van een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Eigenaren van veehouderijbedrijven kunnen zich vrijwillig aanmelden om in aanmerking te komen voor een aanbod tot aankoop ter beëindiging van het veehouderijbedrijf.

Voor wie

Regeling voor eigenaren van veehouderijbedrijven in Drenthe, die in aanmerking willen komen voor de regeling en die een aanbod tot aankoop willen ontvangen ter beëindiging van het veehouderijbedrijf.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden van 18 maart tot 31 maart via bovenstaand aanmeldformulier. Na 1 april zal met een aantal veehouders een oriënterend gesprek plaatsvinden.

Voorwaarden

De provincie voert de rijksregeling uit. Alle eisen, randvoorwaarden en criterea van de LNV-regeling zijn geldig en bepalend.

Rijkscriteria

 • Het bedrijf valt onder het stelsel van productierechten uit de Meststoffenwet en minimaal 80% van het productierecht staat ter beschikking van de veehouder. Toelichting:uitsluitend veehouderijen die vallen onder het stelsel van productierechten uit de Meststoffenwet, te weten melkvee, varkens en pluimvee, komen in aanmerking voor aankoop. Dit hangt samen met het bijkomende vereiste om het gebruikte productierecht te laten vervallen. Daarom moet minstens 80% van het productierecht ter beschikking staan van de veehouder zelf. Met de aankoop wordt immers het plafond voor het aantal te houden dieren verlaagd en wordt tegengegaan dat op een andere plaats een soortgelijke veehouderij kan worden gevestigd. Bij diersoorten die niet onder het stelsel van productierechten vallen, kan een dergelijk effect niet worden gerealiseerd.
 • Het betreffende bedrijf is een piekbelaster (drempelwaarde 2 mol per ha gemeten vanaf de bedrijfsgebouwen) en ligt binnen 10 km van een stikstofgevoelig Natura2000 gebied. Toelichting: De regeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV-regeling) is gericht op gerichte aankoop omdat de doelgroep bestaat uit piekbelasters, ofwel veehouderijen met een bijzonder grote/bovengemiddelde depositie op het betreffende stikstofgevoelige Natura2000 gebied. Iedere aankoop moet daarmee voldoen aan een drempelwaarde van 2 mol per hectare per jaar. Dit betekent dat bedrijven met een lagere stikstofdepositie volgens deze norm niet met gebruik van deze regeling kunnen worden aangekocht. De Provincie toetst of een veehouderij aan de drempelwaarde voldoet met behulp van de aankoopcalculator (een RIVM-tool die gebruik maakt van data uit Aerius).
 • De aankoop kan binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de regeling worden gesloten en binnen één jaar na het sluiten van de koopovereenkomst is te garanderen dat alle bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en dat het productierecht is vervallen. Toelichting: De LNV-regeling is gericht op een snel en niet omkeerbaar resultaat met het oog op een blijvende vermindering van de stikstofdepositie.
 • De ondernemer is bereid niet elders in Nederland een veehouderij te vestigen of over te nemen.

Provinciale criteria

 • Piekbelasting: bedrijven met de grootste depositie op het betreffende Natura 2000 gebied krijgen op dit onderdeel de hoogste score. Hiermee wordt gestreefd naar het grootste effect op het betreffende Natura-2000 gebied met betrekking tot vermindering van de stikstofdepositie.
 • Doelen van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP):bedrijven die optimaal bijdragen aan de realisering van PNP-doelen (natuur/NNN en agrarische structuurverbetering) behalen de hoogste score op dit onderdeel. Dit wordt getoetst aan de hand van:
  • De omvang van de huiskavel.
  • Het aantal en percentage veldkavels.
  • De leeftijd van de oudste stal
  • Het tempo waarin de functiewijziging gerealiseerd kan worden en grond en gebouwen verkocht kunnen worden.
 • Koppelkansen: bedrijven die optimaal bijdragen aan overige koppelkansen zoals energietransitie, klimaat, recreatie, water, herbestemming gebouwen e.d. behalen de hoogste score op dit onderdeel.

Ranking methodiek

De lijst van aanmeldingen wordt eerst geselecteerd op basis van de criteria 1 t/m 4 (Knock-out criteria) zoals hierboven onder de algemene criteria beschreven.

De overgebleven kandidaten worden vervolgens gerankt op basis van de volgende percentages uit de provinciale criteria (5 t/m 7):

 • Piekbelasting: 76%
 • PNP doelen: 20%
 • Koppelkansen:  4%

Als de gehele ranking is afgerond, zal de provincie nog een kwalitatief eindoordeel vellen.

Meer informatie

Meer informatie ter oriëntatie over eventuele deelname aan de regeling is te vinden op: