Energiebronnen en energiedragers


We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Een groot deel van deze schone energie zal op zee worden opgewekt, maar ook op het land.

Naast elektriciteit uit zon en wind hebben we ook nieuwe energiebronnen nodig. Denk hierbij aan warmtebronnen zoals waterstof en groengas. Deze nieuwe bronnen helpen ons om een duurzaam energiesysteem te bouwen.

Projecten waar we aan werken:

Drentse Zonneroute A37

In 2017 tekenden Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe, de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen en de twee netbeheerders, Enexis en RENDO een intentieverklaring tot verkenning van realisatie van de ‘Drentse Zonneroute A37’.

Groengas

Groengas is gas uit biomassa (bijvoorbeeld mest) dat opgewerkt is tot aardgaskwaliteit en via het bestaande gasnet naar gebruikers, zoals gebouwen en de industrie gaat. Het gas dat uit bijvoorbeeld mest wordt gemaakt noemen we biogas, en wanneer dat gas is opgewerkt tot aardgaskwaliteit wordt het groengas genoemd. De ontwikkeling van groengas levert ook een belangrijke bijdrage aan de vermindering van stikstof-, CO²- en methaanuitstoot. We stimuleren en faciliteren groengas-initiatieven en nemen regie bij het stimuleren van clustervorming van monomestvergisting.

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Voor de realisatie van grootschalige zon- of windparkprojecten kan een beroep gedaan worden op financiering vanuit de SDE++. Deze subsidie compenseert de onrendabele top in de exploitatiefase, maar biedt geen financiële ondersteuning in de ontwikkelfase van projecten.

Kernenergie

In 2023 heeft de Tweede Kamer een amendement van de leden Eerdmans en Stoffer aangenomen. Hierdoor reserveert het Rijk vanaf 2024 € 65 miljoen euro voor de ontwikkeling van Small Modular Reactors (SMR’s). Voor 2024 heeft het Rijk een uitgavenbedrag van € 10 miljoen gereserveerd om voortvarend aan de slag te gaan met onderzoek naar SMR’s. In de loop van 2024 heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) de Tweede Kamer geïnformeerd over de nationale programma-aanpak SMR’s. Drenthe heeft aangegeven mee te willen doen aan deze programma-aanpak. In onze te ontwikkelen Energievisie 2050 schetsen we ons beeld van de toekomstige energiemix van Drenthe. Via de nationale programma-aanpak SMR’s willen we inzichtelijk krijgen wat de haalbaarheid en potentiële rol van kernenergie is binnen Drenthe, op het gebied van warmte, elektriciteit en waterstofproductie. Ook hebben we aandacht voor bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing, veiligheid, draagvlak en afvalverwerking.

Regionale Energie Strategie Drenthe

De Regionale Energie Strategie Drenthe (RES Drenthe) is een samenwerkingsverband van de Drentse overheden, bestaande uit de provincie, 12 gemeenten en 4 waterschappen. Zij werken binnen de RES Drenthe samen met (maatschappelijk) partners en netbeheerders.

Solar carports

Zonnepanelen boven parkeerplaatsen (solar carports) zijn een mooi voorbeeld hoe je slim omgaat met schaarse ruimte. Het kan een oplossing zijn voor bedrijven(terreinen) waar zonnepanelen op daken niet mogelijk zijn of niet genoeg opleveren. Bij de provincie Drenthe jagen we de aanleg van solar carports aan door een subsidieregeling en door onafhankelijke adviseurs beschikbaar te stellen om ondernemers te helpen. Daarnaast brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Versnellingsaanpak Zon op dak

Zonnepanelen op daken van bedrijven, winkels, loodsen, kantoren of boerderijen. Dat zien we in Drenthe graag. Provincie Drenthe laat ondernemers die willen gaan voor zon op dak zien wat er nodig is en staat hen bij met kennis en subsidies.

Waterstof als warmtebron

We faciliteren projecten in de gehele waterstofketen, waarmee we beogen randvoorwaarden te creëren voor een waterstofeconomie en een goed ondernemersklimaat. Duitsland is een belangrijke partner. Daarom zoeken we aansluiting bij nationale en Europese Unie-programma’s.

Zon- en windparken

Wanneer een initiatief­nemer een plan maakt voor een zon- of windpark in Drenthe, is de eerste stap de verkenningsfase. De gemeente is voor de initiatiefnemer het eerste aanspreekpunt en bepaalt al dan niet aan de hand van beleid of een locatie geschikt is.


Doelstelling

In lijn met het coalitieakkoord voeren we de RES-afspraken uit. We willen in 2030 in Drenthe 3,45 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie op land produceren. Dit bestaat uit 1,54 TWh voor zon op land, 0,9 TWh zon op dak, 1,12 TWh voor wind en er zijn techniek neutrale ambities opgenomen voor 0,23 TWh.

Actiepunten

  • Versnellingsaanpak Zon op dak
  • Ondersteuning van zonne-energie-projecten en koppeling aan andere gebiedsopgaven
  • Voorzetting professionalisering en ondersteuning energiecoöperaties
  • Stimulering van clustervorming van monomestvergisting en het realiseren van randvoorwaarden van de benodigde infrastructuur
  • Haalbaarheidsstudies: inzet van restwarmte en andere duurzame warmtebronnen voor gebouwde omgeving en industrie