Bodem en energievoorziening


De bodem en ondergrond voorzien in grote mate in de maatschappelijke behoefte aan energie (vroeger turf, tegenwoordig olie, gas en steenkool). De voorraden aan economisch winbare fossiele energie in de ondergrond zijn eindig. Het intensieve gebruik (verbranding) van fossiele energie heeft in de afgelopen decennia geleid tot een snelle stijging van kooldioxide in de atmosfeer en daarmee opwarming van de temperatuur op aarde.

De transitie van een fossiele energievoorziening naar een hernieuwbare energievoorziening is volop gaande. De landelijke doelstelling is om in 2050 volledig omgeschakeld te zijn naar gebruik van hernieuwbare energie. Naar verwachting is in Drenthe in 2030 circa 40% van het energiegebruik duurzaam opgewekt.

In de toekomst zal vanwege het beleid voor duurzame energie ook meer en meer gebruik worden gemaakt van bodemenergie en geothermie. Dit zijn hernieuwbare energietechnieken, die als ze goed worden toegepast, niet leiden tot onomkeerbare schade aan het bodem- en ondergrondsysteem.

Winning van olie, gas en geothermie uit de diepe ondergrond kan leiden tot bodembewegingen en bodemdaling. Hierdoor kan schade aan gebouwen en infrastructuur ontstaan. Bij een vermoeden van schade als gevolg van deze mijnbouwactiviteiten kunnen inwoners van Drenthe zich wenden tot de Commissie Mijnbouwschade of Instituut mijnbouwschade Groningen.