Digitaliseringsagenda


De digitalisering van onze economie en samenleving heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. De fysieke en digitale wereld raken steeds meer met elkaar vervlochten en nieuwe innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Dat is te merken in ons dagelijkse leven, in ons werk en in onze samenleving. De coronapandemie heeft dit versneld. Nog niet eerder was zo duidelijk dat iedereen mee moet kunnen doen, ook digitaal. En dat dit veilig en met vertrouwen moet kunnen gebeuren.

Om bij te dragen aan een succesvolle digitale transitie, zijn de acties en ambities van de provincie Drenthe verwoord in de Digitaliseringsagenda ‘Drenthe Digitaal’. Deze agenda omvat zowel de maatschappelijke als economische kansen en het fundament wat daarvoor nodig is. Een van de speerpunten uit de agenda is het versnellen van digitalisering bij het mkb

Onze uitgangspunten

Digitalisering is veelomvattend. Het gaat over de transitie van analoog naar digitaal, over het gebruik van data en de toepassing van digitale technologieën. Want of we willen of niet, digitalisering heeft een steeds grotere invloed op ons leven en onze manier van werken. Wij maken onderdeel uit van de laatste generatie die nog een wereld zonder internet heeft gekend. Digitalisering doorkruist iedere sector en elk onderdeel van onze samenleving. Dat geldt ook voor onze provinciale beleidsterreinen en de dienstverlening van de provincie.

De Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal omvat de versnelling van digitalisering bij het mkb, digitale vaardigheden, digitale weerbaarheid, digitale connectiviteit, digitale inclusie en het gebruik van data.

Onze ambitie

De digitaliseringsagenda ‘Drenthe Digitaal’ heeft als doel om de maatschappelijke en economische kansen te benutten. Om dit te kunnen bereiken is een stevig fundament nodig, waarbij de basisvoorwaarden op orde zijn. Het is onze missie om bedrijven meer gebruik te laten maken van de kansen van digitalisering en dataficering om zo hun businessmodel en daarmee de Drentse economie te versterken. Wij zetten ons in voor een digitaal vaardig mkb en willen bijdragen om de digitalisering van het mkb te versnellen.

Onze inzet

Om onze ambitie waar te maken richten we ons op het mkb, industrie, vrijetijdseconomie, retail en de circulaire economie. Hierbij faciliteren we samenwerkingen, initiëren en ondersteunen we projecten en initiatieven die de digitalisering van het mkb versnellen door kennis en financiële middelen zoals een subsidieregeling.