Monumentenzorg


Behoud van monumentale gebouwen en objecten is een kerntaak
van de provincie. Wij vinden het belangrijk de historie te behouden,
te benutten en beleefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Monumentenzorg betekent het instand houden van onroerende goederen vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit kunnen beschermde monumenten zijn, beeldbepalende of karakteristieke gebouwen (boerderijen, molens, kerken, woonhuizen, scholen), onderdelen van beschermde dorpsen stadsgezichten; maar ook objecten als bushokjes, dorpsklokken, straatmeubilair, grenspalen, trafohuisjes en bruggen. Dit gebouwde erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van onze dorpen, steden en het landschap. Samengevat noemen wij dit ‘karakteristiek
bezit’.

Provinciale Monumenten

De provincie Drenthe kent Provinciale Monumenten. Tussen 2007-2009 en 2017-2019 zijn karakteristieke gebouwen en objecten  aangewezen als provinciaal monument. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen. En bovendien het cultureel erfgoed beleefbaar houden. Met deze aanwijzing hebben de objecten een wettelijke beschermde status. De provinciale monumenten nemen een eigen plek in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Bekijk ook Provinciale Monumentenlijst.


Subsidie financiering karakteristiek bezit Drenthe

Voor het stimuleren van onderhoud, behoud en restaureren van o.a. monumenten is een subsidieregeling beschikbaar.