Waarom een Impulsteam?


De balans tussen vraag en aanbod van woningen in Drenthe kan beter, zo blijkt uit diverse woonbehoefteonderzoeken van gemeenten, corporaties en provincie. Er zijn nieuwbouwwoningen nodig, maar ook de bestaande woningvoorraad vraagt om aandacht. De dynamiek verschilt per kern en regio.

Daarnaast zijn er woningen nodig voor vitale ouderen en levensloopbestendig wonen, betaalbare woningen, willen we verduurzamen (minder energiegebruik én klimaatbestendig) en het moet prettig wonen zijn. Deze vijf opgaven samen geven aanleiding voor een Drentse Woonagenda (pdf, 730 kB). Wonen in combinatie met zorg en de ondersteuning van lokaal initiatief zijn thema’s waar we aan werken vanuit de Drentse Sociale Agenda (pdf, 5 MB). Deze komen allemaal samen in de aanpak van het Impulsteam. Tenslotte is er nog een economische component: innovatie en circulariteit van de bouw moeten helpen verduurzamen om de klimaatverandering op te kunnen vangen.

Gemeenten zijn primair aan zet om te zorgen voor goede en voldoende woningen. De combinatie woningnood, klimaatverandering, energietransitie en verandering van de bevolkingssamenstelling maakt dit een forse opgave. Stikstof, stijgende prijzen en complexe juridische procedures maken dit ook ingewikkeld. Daarnaast staan steeds meer gemeenten ook financieel onder druk en krijgen zij tegelijkertijd steeds meer taken van het Rijk. Projecten komen daarom soms moeilijk van de grond. Het Impulsteam kan meerdere gemeenten tegelijkertijd ondersteunen.