Wat doet het Impulsteam?


 • Het team levert expertise en kennis. Het Impulsteam neemt geen projecten over maar begeleidt het proces om tot een project te komen en/of een project verder te helpen.
 • De inzet is project- en gebiedsgericht om het proces te versnellen om gebieden, zoals bedrijventerreinen, stationsgebieden etc. naar woningbouwlocaties te ontwikkelen. Dit doen we door:
  • Organisatieanalyse (capaciteit en expertise)
  • Procesanalyse (procesoptimalisatie)
  • Inhoudelijke analyse (financieel, stedenbouwkundig, landschappelijk, etc.)
 • Maatwerkadvies, kennisontwikkeling en procesbegeleiding voor gemeenten over/voor initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.
 • Het versterken van de inzet en projecten die voortkomen uit verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Regio Zwolle, Regio Groningen Assen en de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe -inclusief Hardenberg, door de regionale strategie te helpen vertalen in concrete woningbouwprojecten en -locaties.
 • Versnellen van het proces door verschillende belanghebbenden te verbinden.

Het team maakt geen beleid. Dit blijft lokaal bij de gemeente dan wel bovenlokaal bij het Rijk en de provincie. Wel wordt geholpen om beleid en uitvoering te verbinden en organiseren we procesbegeleiding.

Wat doet het Impulsteam wel en niet
Wel Niet

Verduidelijking en detaillering van de opgave

Projectleiding

Aanjagen/ vinger aan de pols/ zwakke plekken constateren: analyse op inhoud, organisatie, proces en geld/ blootleggen risico’s/ knelpuntenanalyse

Zelf ontwikkelen

Inbreng kennis en advisering

Schrijven van een plan van aanpak, exploitaties, visies, enz.

Inzet/aandragen netwerk

Beleidsmatige vragen (vakantieparken, arbeidsmigranten, woonwagenkampen, etc.)

Organiseren proces

Subsidies (uitgezonderd procesgeld wooninitiatieven)

Ondersteuning acquisitie middelen

Participeren in exploitaties

Samenwerking helpen vormgeven (oliemannetjes)

Grond

Beleidsvragen meenemen in de uitvoering/ advisering

Uitwerken regionale “marktportefeuille” / regionale agenda’s