Klimaat en energie: Een klimaatveerkrachtig Drenthe


Drenthe is ambitieus, ook als het gaat om klimaat en energie. We willen dat de hoge leefbaarheid er ook is voor toekomstige generaties. Hierbij zien we de provincie als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we.

Uitgelicht: Een klimaatveerkrachtig Drenthe

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze keer staat het thema klimaat en energie centraal. Het klimaat verandert en dat merken we in Drenthe: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. We laten u zien hoe we hier in Drenthe mee omgaan.

Water vasthouden voor droge periodes

Drenthe is qua vorm te vergelijken met  een omgekeerd soepbord: hoog en droog met veel zand in het midden, laag en nat met veen aan de randen. Hoe kun je het water dan langer vasthouden voor droge periodes? Om de juiste maatregelen te nemen werkt Drenthe met een aantal gemeenten, waterschappen en LTO Noord samen in het zogeheten ‘Programma zandgronden Noord-Nederland’. Doel is onder andere om beter voorbereid te zijn op droogte en te zorgen voor voldoende water voor de landbouw en de natuur. Een extra uitdaging zijn de gebieden waar in de zomer geen water aangevoerd kan worden vanuit het IJsselmeer. In Drenthe geldt dat bijvoorbeeld voor het stroomgebied van de Drentsche Aa, dat volledig afhankelijk is van neerslag.

Gedeputeerde Hans Kuipers

“Om een buffer te hebben voor droge tijden is het belangrijk dat we meer water vasthouden zonder dat dit overlast veroorzaakt. Dit doen we door beekherstelprojecten, het aanleggen van boerenstuwen in de sloten, het verhogen van waterpeilen en het opvangen van regenwater in woonkernen. Ook u als inwoner kunt iets doen: met een regenton in de tuin of meer groen en minder tegels komt meer regenwater in de bodem. Samen met waterschappen, gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorga- nisaties en inwoners zorgen we voor voldoende water en een klimaatveer- krachtig Drenthe.”

Wat doet Drenthe nog meer?

We werken samen in het landelijke Delta- plan Agrarisch Waterbeheer. Bent u agrariër? Doe dan mee! U kunt zelf het initi- atief nemen voor een project dat bijdraagt aan een duurzaam watersysteem. Meer informatie vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl.

Samen met uw gemeente en waterschap onderzoeken we welke oplossingen passen om de gevolgen van het veranderende klimaat te beperken. In uw buurt ziet u vast steeds meer mensen onderhoudsarme groene tuinen aanleggen, omdat ze dit mooier of gezonder vinden. We verstrekken, vaak samen met andere partijen, subsidie aan inwoners voor maatregelen aan eigen huis of tuin, zoals een regenton of een groen dak. Woont u in de gemeente Wester- veld, Hoogeveen, De Wolden of Meppel?

Kijk dan voor de mogelijkheden op www.wdodelta.nl/klimaat-actief.We gaan dit voor alle inwoners in Drenthe mogelijk maken.