Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde Yvonne Turenhout


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Januari 2024

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ruimte en Leefomgeving
 • Plv. lid Bestuurlijke Adviescommissie Infrastructuur en Bereikbaarheid
 • Plv. lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën en Openbaar Bestuur
 • Lid Kopgroep Omgevingswet
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Personeel en Organisatie
 • Lid Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Lid Bestuurlijk Overleg Aedes

RUD

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Voorzitter Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Bestuurlijk Overleg Krimp

Regio Groningen-Assen

 • Lid Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

Regio Zwolle

 • Coördinerend gedeputeerde
 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Stuurgroep Ruimte
 • Bestuurlijk trekker vitale kernen en gezonde buurten

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Regio Deal pijler Wonen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regio Deal pijler Welzijn

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Subcommissie Noord Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
 • Lid Stuurgroep Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
 • Lid Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Onbezoldigd

Geen

Geen