Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde Willemien Meeuwissen


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juni 2024

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie en Cultuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ruimte en Leefomgeving
 • Plv. lid Bestuurlijke Adviescommissie Klimaat en Energie
 • Lid Bestuurlijk Overleg STOWA-stuurgroep

Prolander

 • Plv. lid Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking
 • Lid Stuurgroep JTF
 • Lid Bestuurlijk Overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Lid Economic Board Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter Stuurgroep
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

 • Voorzitter Stuurgroep
 • Lid Bestuurlijk Overleg Werken

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid Industrietafel Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep IT Hub Hoogeveen
 • Lid Stuurgroep Vitale Vakantieparken
 • Lid Stuurgroep Naober Drenthe
 • Lid Bestuur Stichting Dutch Food Week
 • Lid Onderwijsraad Drenthe
 • Lid Drentse Arbeidsmarkttafel
 • Voorzitter Techniekpact Noord Nederland
 • Lid Bestuurlijk overleg Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO)
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Economie en Industrie

Water

 • Aandeelhouderschap WMD Drinkwater NV
 • Lid Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewinning Drentsche Aa (UPDA)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied

Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:

 • RBO Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)
 • RBO Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zoetwaterregio Noord-Nederland (BO Noord-Nederland)

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

 • Lid Werkregio Fluvius
 • Lid Werkregio Noordelijke Vechtstromen
 • Lid werkregio Groningen en Noord-Drenthe

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Onbezoldigd

Geen

 • Lid bestuur Stichting Het Thorbeckefonds