Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde Egbert van Dijk


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2023

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën en Openbaar Bestuur
 • Lid Algemene Vergadering Huis Nederlandse Provincies
 • Lid Dagelijks Bestuur Huis Nederlandse Provincies, Landsdeel Noord
 • Bestuurlijk HNP-dossierhouder Agrofood
 • Plv. lid NAT-commissie Comité van de Regio’s

RUD

 • Voorzitter Algemeen Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa
 • Lid Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
 • Vicevoorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
 • Lid Noordzeecommissie (Conference of Peripheral Maritime Regions North Sea Commission)
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Financiën

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Onbezoldigd

Geen

Geen